گراندراند راديولوژی در روزهای سه شنبه هرهفته

گراندراند راديولوژی در روزهای سه شنبه هرهفته

14 2 1389

گراندراند راديولوژی در روزهای سه شنبه توسط اساتيد راديولوژی در مرکز تصويربرداری بيمارستان امام خمينی (ره) برگزار ميگردد.اين گراندراند در ساعت 30/7 لغايت 9 صبح برگزار گرديده و کيسهای نادر جهت آموزش دستياران مورد بحث و بررسی قرار ميگيرد


منبع:گروه رادیولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0