اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه روانپزشکی
مدیر دکتر حمیدرضا نقوی
معاون آموزشی -
معاون پژوهشی -
آدرس تهران،خیاباان کارگر جنوبی،پایینتر از چهارراه لشگر،بیمارستان روزبه