#
آدرس : خیابان کارگر جنوبی، پایین تر از چهارراه لشگر، بیمارستان روزبه
 تلفن :   55419151-5
 شماره دورنگار : 55419113