بیمارستان شریعتی / لیست اعضاء هیئت علمی

Page 1 of 3 (81 items)
Prev< قبلی
[1]
2
3
بعدی >Next
در حال تنظیم
#
کــد
سایت
پست الکترونیکی
گروه
نــــام
 
 
 
  766 medicine.tums.ac.ir/members/marzieh_aghahosseini ....................... گروه زنان و زايمان دانشکده پزشکي دکتر آقا حسینی, مرضیه
  192 medicine.tums.ac.ir/members/ashraf_aleyasin alyasina@sina.tums.ac.ir گروه زنان و زايمان دانشکده پزشکي دکتر آل یاسین, اشرف
  769 medicine.tums.ac.ir/members/laleh_eslamian leslamian@sina.tums.ac.ir گروه زنان و زايمان دانشکده پزشکي دکتر اسلامیان, لاله
  605 medicine.tums.ac.ir/members/negin_esmaeelpoor esmailpour@sina.tums.ac.ir گروه عفوني دانشکده پزشکي دکتر اسماعیل پور بزاز, نگین
  599 medicine.tums.ac.ir/members/hossein_soleimani soleimani@sina.tums.ac.ir گروه داخلي دانشکده پزشکي دکتر اصل سليماني, حسين
  70 medicine.tums.ac.ir/members/bahador_alami ............... گروه ارتوپدي دانشکده پزشکي دکتر اعلمی هرندی, بهادر
  618 medicine.tums.ac.ir/members/mohammad_eftekhari meftekhari@yahoo.com گروه پزشکي هسته اي دانشکده پزشکي دکتر افتخاری, محمد
  606 medicine.tums.ac.ir/members/shirin_afhami afhamish@sina.tums.ac.ir گروه عفوني دانشکده پزشکي دکتر افهمی, شیرین
  580 medicine.tums.ac.ir/members/abbas_jamshidi amirjamshidi@sina.tums.ac.ir گروه جراحي مغز و اعصاب دانشکده پزشکي دکتر اميرجمشيدی, عباس
  771 medicine.tums.ac.ir/members/ghorbanali_amiri amirigho@sina.tums.ac.ir گروه زنان و زايمان دانشکده پزشکي دکتر امیری, قربانعلی
  684 medicine.tums.ac.ir/members/manoochehr_amini aminimd@tums.ac.ir گروه داخلي دانشکده پزشکي دکتر امینی, منوچهر
  736 medicine.tums.ac.ir/members/reza_ansari ansarir@ams.ac.ir گروه داخلي دانشکده پزشکي دکتر انصاری, رضا
  609 medicine.tums.ac.ir/members/mansoor_moosavi گروه بيهوشي دانشکده پزشکي دکتر اکبری نژادموسوی, سید منصور
  723 medicine.tums.ac.ir/members/mahmmod_akbarian makbarian@sina.tums.ac.ir گروه داخلي دانشکده پزشکي دکتر اکبریان, محمود
  328 medicine.tums.ac.ir/members/ali_bitaraf گروه جراحي مغز و اعصاب دانشکده پزشکي دکتر بيطرف, محمدعلي
  620 medicine.tums.ac.ir/members/davood_beygi beikidav@sina.tums.ac.ir گروه پزشکي هسته اي دانشکده پزشکي دکتر بیکی, داود
  733 medicine.tums.ac.ir/members/mohammad_pazhoohi ............... گروه داخلي دانشکده پزشکي دکتر پژوهی, محمد
  630 medicine.tums.ac.ir/members/ahmad_tajeddin ............................. گروه جراحي عمومي دانشکده پزشکي دکتر تاج الدین, احمد
  614 medicine.tums.ac.ir/members/mohammad_tavangar Tavangar@ams.ac.ir گروه پاتولوژي دانشکده پزشکي دکتر توانگر, سیدمحمد
  834 medicine.tums.ac.ir/members/abbas_takavar takava@sina.tums.ac.ir گروه فيزيک و مهندسي پزشکي دانشکده پزشکي دکتر تکاور, عباس
  654 medicine.tums.ac.ir/members/mohammad_jebelli m_jebelli@hotmail.com گروه جراحي عمومي دانشکده پزشکي دکتر جبلی, محمد
  774 medicine.tums.ac.ir/members/ashraf_jamal af_jamal@yahoo.com گروه زنان و زايمان دانشکده پزشکي دکتر جمال, اشرف السادات
  726 medicine.tums.ac.ir/members/ahmadreza_jamshidi jamshidi@neda.net گروه داخلي دانشکده پزشکي دکتر جمشیدی, احمد رضا
  711 medicine.tums.ac.ir/members/mohammad_jahani jahani@sina.tums.ac.ir گروه داخلي دانشکده پزشکي دکتر جهانی, محمد
  485 medicine.tums.ac.ir/members/peymaneh_heydarian heidarip@sina.tums.ac.ir گروه داخلي دانشکده پزشکي دکتر حيدريان, پيمانه
  687 medicine.tums.ac.ir/members/masood_khadivi ............................. گروه جراحي مغز و اعصاب دانشکده پزشکي دکتر خدیوی, مسعود
  737 medicine.tums.ac.ir/members/morteza_khatibian ............... گروه داخلي دانشکده پزشکي دکتر خطیبیان, مرتضی
  6336 medicine.tums.ac.ir/members/a_khoshnevisan akhoshnevisan@sina.tums.ac.ir گروه جراحي مغز و اعصاب دانشکده پزشکي دكتر خوشنویسان, عليرضا
  615 medicine.tums.ac.ir/members/afsaneh_rajabiani rajabyan@sina.tums.ac.ir گروه پاتولوژي دانشکده پزشکي دکتر رجبیانی, افسانه
  6397 medicine.tums.ac.ir/members/mehdi_zeinali گروه جراحي مغز و اعصاب دانشکده پزشکي دكتر زينلي زاده رفسنجاني, مهدي
Page 1 of 3 (81 items)
Prev< قبلی
[1]
2
3
بعدی >Next