اطلاعات پورتال
نام معاونت معاونت آموزش تحصيلات تكميلي
معاون دکتر ایرج راگردی کاشانی
آدرس ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی- اتاق 301،302 و 315