شورای تحصیلات تکمیلی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

​شوراي تحصيلات تکميلي دانشکده پزشکي با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي دانشكده و نمایندگان گروههاي آموزشی علوم پایه به شرح ذيل در روزهای دو شنبه هر هفته  تشكيل مي گردد.
ایمونولوژي، آموزش پزشکی، بیوشیمی باليني، ژنتیک، آناتومي، فارماکولوژی، فیزیک و مهندسي پزشكي، فیزیولوژی، میکروب شناسی و اخلاق پزشكي


وظايف شورا

تدوين، نظارت و اجرای برنامه ها و سياست هاي آموزشي و پژوهشي دانشکده باتوجه به خط مشي آموزشي و پژوهشي دانشگاه درمقاطع تحصيلات تکميلي علوم پايه و ارزشيابي و نظارت بر انجام بهينه آنها
بررسي وتصويب  پايان نامه هاي تحقيقاتي دانشجويان تحصيلات تکميلي وتصميم گيري درمورد آنها
بررسي و نظارت بر روند آموزشي و پژوهشی دانشجويان تحصيلات تکميلي، و بررسی  مشکلات تحصيلات تکميلي گروه ها و در صورت نیاز ارجاع به شورای آموزشی دانشگاه
نظارت برحسن اجراي مقررات آموزش و پژوهشي دانشجويان تحصيلات تکميلي درگروه هاي آموزشي
بررسي و تلاش جهت تأسيس رشته هاي آموزشي جديد درمقاطع تحصيلات تکميلي وارتقاء رشته هاي موجود.
برقراري ارتباط بين شوراي تحصيلات تکميلي گروه هاي آموزشي با شوراي آموزشي دانشکده  و شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه.
تدوين و نظارت بر اجراي آيين نامه هاي مرتبط با ارتقاي سطح كمي و كيفي اجراي برنامه هاي آموزشي دوره هاي تحصيلات تكميلي