برگزاری بیست و ششمین جلسه شوراي تحصیلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه هشتم در 99

8 دی 1399

زمان تشکیل: ساعت 15:00-13:00 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری بیست و پنجمین جلسه شوراي تحصیلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه یکم دی 99

1 دی 1399

زمان تشکیل: ساعت 15:00-13:00 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری بیست و چهارمین جلسه شوراي تحصیلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه هفدهم آذر 99

17 آذر 1399

زمان تشکیل:  99/09/17 ، ساعت 15:00-13:00 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری بیست و سومین جلسه شوراي تحصیلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه دهم آذر 99

10 آذر 1399

زمان تشکیل: ساعت 15:00-13:00 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری بیست و دومین جلسه شوراي تحصیلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه سوم آذر 99

3 آذر 1399

زمان تشکیل: ساعت 15:00-13:00 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری بیست و یکمین جلسه شوراي تحصیلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه بیست و ششم آبان ماه 99

26 آبان 1399

زمان تشکیل: ساعت 15:00-13:00 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری بیستمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 12 آبان 1399

12 آبان 1399

زمان تشکیل: ساعت 15:00-13:00 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری نوزدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 21 مهر 1399

21 مهر 1399

تاریخ و زمان تشکیل:  99/07/21 ، ساعت 15:30-13:30 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری هجدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 7 مهر ماه 99

7 مهر 1399

شماره سریال: هجدهمین جلسه در سال 99 زمان تشکیل: ساعت 15:30-13:30

برگزاری هفدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 31 شهریور 99

1 شهریور 1

زمان تشکیل:ساعت 15:30-13:30 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری شانزدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 24 شهریور 99

24 شهریور 1399

زمان تشکیل: ساعت 15:30-13:30 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری پانزدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 17 شهریور 99

17 شهریور 1399

زمان تشکیل: ساعت 15:30-13:30 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری چهاردهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 3 شهریور 99

3 شهریور 1399

زمان تشکیل: ساعت 15:30-13:30 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری سیزدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 20 مرداد 99

20 مرداد 1399

زمان تشکیل: ساعت 15:30-13:30 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری دوازدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 13 مرداد 99

13 مرداد 1399

زمان تشکیل:  ساعت 15:30-13:30 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری یازدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 6 مرداد ماه 99

6 مرداد 1399

زمان تشکیل:  99/5/6 ، ساعت 15:30-13:30 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری دهمین جلسه شوراي تحصیلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه سی ام تیر ماه 99

30 تیر 1399

زمان تشکیل: ساعت 15:30-13:30 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری نهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 16 تیر 99

16 تیر 1399

زمان تشکیل: ساعت 15:30-13:30 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری هشتمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 2 تیر 99

2 تیر 1399

تاریخ و زمان تشکیل:  99/04/02 ، ساعت 15-13 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری هفتمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 26 خرداد 99

26 خرداد 1399

تاریخ و زمان تشکیل: 99/3/26 ، ساعت 15-13 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری ششمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 12 خرداد 99

12 خرداد 1399

زمان تشکیل:  99/3/12 ، ساعت 13-10 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری پنجمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 29 اردیبهشت 99

1 اردیبهشت 1

تاریخ و زمان تشکیل:  99/2/29 ، ساعت 10-13 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری چهارمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 22 اردیبهشت 99

22 اردیبهشت 1399

زمان تشکیل: ساعت 10-13 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری سومین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه پانزدهم اردیبهشت 99

15 اردیبهشت 1399

زمان تشکیل: ساعت 10-13 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری دومین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه هشتم اردیبهشت 99

8 اردیبهشت 1399

زمان تشکیل: ساعت 11-13 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری اولین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه هجدهم فروردین 99

18 فروردین 1399

زمان تشکیل: ساعت 12-10:30 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری سی و یکمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه بیست و یکم بهمن 98

21 بهمن 1398

زمان تشکیل:   15:00-13:00 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری سی امین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه چهاردهم بهمن ماه 1398

14 بهمن 1398

زمان تشکیل:   15:00-13:00 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری بیست و نهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 7 بهمن ماه 98

7 بهمن 1398

زمان تشکیل: 15:30-13:30 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری بیست و هشتمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 30 دی ماه 98

30 دی 1398

زمان تشکیل:  15:30-13:30 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری بیست و هفتمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 23 دی ماه 98

23 دی 1398

زمان تشکیل:  15:30-13:30 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری بیست و ششمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 9 دی ماه 98

9 دی 1398

زمان تشکیل:  15:30-13:30 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری بیست و پنجمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 18 آذر 98

18 آذر 1398

زمان تشکیل:  15:30-13:30 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری بیست و چهارمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 11 آذر 98

11 آذر 1398

زمان تشکیل: 15:30-13:30 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری بیست و سومین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 27 آبان 98

27 آبان 1398

زمان تشکیل: 15:30-13:30 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری بیست و دومین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 20 آبان 98

20 آبان 1398

زمان تشکیل:  15:30-13:30 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری بیست و یکمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 13 آبان 98

13 آبان 1398

زمان تشکیل: 15:30-13:30 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری بیستمین جلسه شوراي تحصیلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه بیست و نهم مهر ماه 98

29 مهر 1398

زمان تشکیل:  15:30-13:30 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری نوزدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه بیست و دوم مهر 98

22 مهر 1398

زمان تشکیل: 15:30-13:30 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری هجدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه پانزدهم مهر 98

15 مهر 1398

زمان تشکیل: 15:30-13:30 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری هفدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه یکم مهر 98

1 مهر 1398

زمان تشکیل:  15:30-13:30 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری شانزدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 25 شهریور 98

25 شهریور 1398

زمان تشکیل: 15:30-13:30 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی

برگزاری پانزدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 11 شهریور 98

11 شهریور 1398

از ساعت 13:30 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛

برگزاری چهاردهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 4 شهریور 98

4 شهریور 1398

چهاردهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 98/6/04 از ساعت 13:30 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛

برگزاری سیزدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 28 مرداد 98

28 مرداد 1398

از ساعت 13:30 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي

برگزاری دوازدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 14 مرداد 98

14 مرداد 1398

از ساعت 13:30 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛

برگزاری یازدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 17 تیر 98

17 تیر 1398

از ساعت 13:30 در سالن شورای دانشکده با حضور معاون اموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی و نمایندگان تحصیلات تکمیلی گروه‌های اموزشی؛

برگزاری دهمین جلسه شوراي تحصیلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه دهم تیر ماه 98

10 تیر 1398

از ساعت 13:30 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛

برگزاری نهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه سوم تیر ماه 98

3 تیر 1398

در روز دوشنبه مورخ 98/04/03 از ساعت 13:30 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛

برگزاری هشتمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه بیستم خرداد ماه 98

20 خرداد 1398

از ساعت 13:30 در سالن شورای دانشکده با حضور معاون اموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی و نمایندگان تحصیلات تکمیلی گروه‌های اموزشی

تعداد آیتم ها در هر صفحه