جلسه مشترك مديران گروه‌هاي علوم پايه

جلسه مشترك مديران گروه‌هاي علوم پايه

23 3 1395

جلسه مديران گروه‌هاي آموزشي علوم پايه دانشكده در روز سه‌شنبه مورخ 11/03/95 از ساعت 13:30 در اطاق شوراي گروه فارماكولوژي دانشكده با حضور معاون و مشاور آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و مديران گروه‌هاي آموزشي فارماكولوژي، فيزيك و مهندسي پزشكي، ايمونولوژي، ميكروب شناسي، فيزيولوژي، آموزش پزشكي، بيوشيمي، آناتومي و نماينده گروه روانشناسي باليني تشكيل شد.   در ابتداي جلسه اجراي شيوه‌نامه ارزشيابي برنامه‌هاي آموزشي تحصيلات تكميلي، تشكيل كارگروه در گروه‌هاي آموزشي، تدوين پرسشنامه، نرم افزارهاي قابل استفاده براي تجزيه و تحليل آزمون ها مورد بحث و بررسي قرار گرفت. با توجه به برنامه دانشكده براي اجراي شيوه نامه و شروع ارزشيابي برنامه هاي آموزشي، از گروه هاي آموزشي درخواست شد نسبت به معرفي اعضاي كارگروه هاي ارزشيابي گروه هاي مربوطه حداكثر لغايت هفته بعد اقدام نمايند. سپس بحث ارزيابي عيني عملكرد دانشجويان PhD و لزوم تنظيم دستورالعملي براي آن به منظور توجه به آموزش تعهد حرفه اي در طي دوره تحصيل دانشجويان مطرح و راجع بدان تبادل نظر شد. با توجه به اينكه در برخي گروه ها، دستورالعملي خاص در اين باره تدوين شده مقرر گرديد با الگو گرفتن از آنها، نسبت به تهيه يك شيوه نامه براي اين منظور اقدام و پس از بحث و تبادل نظر مبناي كار گروه ها قرار گيرد. جلسه در ساعت 15:50 با ذكر صلوات خاتمه يافت.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0