برگزاری پانزدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 11 شهریور 98

برگزاری پانزدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 11 شهریور 98

11 6 1398

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
پانزدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 06/11/ 98 از ساعت 13:30 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ جناب آقايان دکتر دهپور، دکتر نوربخش،دکتر مکی آبادی، دکتر پارسا،دکتر کریمیان و سركار خانم‌ها‌ دکتر رستگار، دکتر امامقلی پور، دکتر گرایلی، دکتر حلیمی، دکتر ایزدی، گندم کار تشکیل گردید.
موضوعات مطرح شده به این شرح است:

جلسه ساعت 15:30 خاتمه یافت.حذف
ویرایشگر متن

درخواست برگزاری آزمون جامعسه مورد گروه های آموزشی (ژنتیک 3 نفر، آناتومی یک نفر، آموزش پزشکی 3 نفر)
درخواست سنوات اضافی تحصیلیهفت نفر کارشناسی ارشد (ژنتیک 4 نفر، میکروب شناسی 2 نفر، فناوری تصویربرداری پزشکی یک نفر)
درخواست مرخصی تحصیلییک نفر آموزش پزشکی 981
درخواست تغییر استاد مشاوریک نفر کارشناسی ارشد بیوشیمی
درخواست تغییر نمرهیک نفر گروه فیزیک و مهندسی پزشکی
مجوز دفاع از پایان نامهیازده نفر کارشناسی ارشد رشته های (فیزیولوژی،فناوری تصویربرداری پزشکی، میکروب شناسی، ایمونولوژی) یک نفر، رشته ژنتیک سه نفر، رشته فیزیک پزشکی چهار نفر
سه نفر دکتری تخصصی رشته های (بیوشیمی، مهندسی پزشکی، آموزش پزشکی)
طرح پروپوزال پایان نامهدو نفر دکتری تخصصی رشته های (مهندسی پزشکی و ژنتیک)

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0