برگزاری چهل و دومین و آخرین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 97 در روز دوشنبه بیستم اسفند ماه

برگزاری چهل و دومین و آخرین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 97 در روز دوشنبه بیستم اسفند ماه

20 12 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
چهل و دومین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 20/12/97 از ساعت 13:00 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ آقايان دکتر دهپور، دکتر جعفری، دکتر کریمیان و سركار خانم‌ها‌ دکتر امامقلی پور، دکتر گرایلی، دکتر حلیمی، دکتر حاجی فرج تبریزی و دکتر گندم کار تشكيل شد.
موضوعات مطرح شده به شرح ذیل است:

مجوز سنوات تحصیلییک مورد دکتری تخصصی آموزش پزشکی
طرح پروپوزالدو مورد کارشناسی ارشد (فیزیولوژی و فیزیک پزشکی)
دو مورد دکتری تخصصی (آموزش پزشکی و باکتری شناسی)
خاتمه جلسه ساعت 15

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0