"برگزاري هفدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

"برگزاري هفدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

31 5 1395

  "برگزاري هفدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95" شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 25/05/95 از ساعت 13:30 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي آناتومي، مهندسي پزشكي، فيزيك پزشكي، فيزيولوژي، فارماكولوژي، ميكروب شناسي، ژنتيك و اخلاق پزشكي تشكيل شد.   1.    پيشنهاد گروه فارماكولوژي مبتني بر درخواست كميته اخلاق دانشكده در خصوص نكات ضروري در كار با حيوانات آزمايشگاهي مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. با توجه به مطالب مطرح شده، مقرر شد متن بازنويسي و مجدداً در جلسه بعدي شورا مطرح شود. 2.    درخواست گروه اخلاق پزشكي مبني بر برگزاري آزمون جامع دانشجويان دكتري تخصصي (PhD ) رشته اخلاق پزشكي مطرح و برگزاري آزمون با هيأت داوران و زمان پيشنهادي مورد تأييد قرار گرفت. 3.       درخواست گروه فيزيك و مهندسي پزشكي مبني بر اضافه شدن استاد راهنماي دوم براي پايان‌نامه دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيك پزشكي مطرح و مقرر شد از گروه استعلام ‌شود تا دلايل درخواست استاد محترم راهنما را بصورت مستدل بيان كنند. 4.    درخواست گروه اخلاق پزشكي مبني بر اضافه شدن استاد راهنماي دوم براي پايان‌نامه دانشجوي دوره دكتري تخصصي نيز مطرح شد و با توجه به ضوابط آيين نامه دوره مورد موافقت قرار نگرفت. 5.       شش فقره تقاضاي برگزاري جلسه دفاعيه از پايان نامه دانشجويان گروه هاي فارماكولوژي (1فقره دكتري تخصصي و 1 فقره كارشناسي ارشد)، ايمونولوژي (1فقره دكتري تخصصي)، ژنتيك (1 قره دكتري تخصصي و 1 فقره كارشناسي ارشد)، و مهندسي پزشكي (1 فقره كارشناسي ارشد) مطرح و با برگزاري آن پس از اصلاحات ضروري موافقت شد. 6.       تعداد 1 فقره پروپوزال مقطع كارشناسي ارشد از گروه علوم تشريح نيز توسط نماينده گروه مطرح و راجع به آن توضيح داده شد. شورا پس از بحث و بررسي، تصميمات لازم در مورد پروپوزال پيشنهادي اتخاذ نمود. جلسه ساعت 15:30 با ذكر صلوات خاتمه يافت.      

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0