"برگزاري شانزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

"برگزاري شانزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

25 5 1395

  "برگزاري شانزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95" شانزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 18/05/95 از ساعت 13:30 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ آناتومي، مهندسي پزشكي، فيزيك پزشكي، فيزيولوژي، فارماكولوژي، ميكروبشناسي، آموزش پزشكي و ژنتيك تشكيل شد. در آغاز جلسه، معاون تحصيلات تكميلي دانشكده، اطلاع رساني و مكاتبه با گروه‌ها درباره مصوبه مورخ 14 و 21/04/95 شورا راجع به تاريخ ثبت پروپوزال‌هاي مصوب شورا و نيز برگزاري جلسات دفاع پس از صدور مجوز توسط شورا را به آگاهي همكاران حاضر در جلسه رسانيد و درخواست شد كه موضوع را در گرو‌ه‌هاي مربوطه يادآوري نمايند. همچنين موضوع ارايه دو واحد درسي "طراحي و فنون آموزش در علوم پزشكي" براي دانشجويان PhD ورودي بهمن 94 (جايگزين كارگاه روش تدريس)، از مهرماه سال جاري (موضوع نامه شماره 7804/210/د/95 مورخ 13/05/95 ارسالي به گروه‌هاي آموزشي علوم پايه)، كه در جلسه مورخ 24/03/95 به تصويب شورا رسيده است، اطلاع رساني گرديد.   در ادامه، موارد دستور جلسه مطرح و تصميمات مقتضي به شرح ذيل اتخاذ گرديد: 1-  درخواست گروه ايمونولوژي مبني بر اضافه نمودن استاد مشاور آماري براي پايان نامه دانشجوي مقطع دكتري تخصصي مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. 2- درخواست گروه آناتومي مبني بر برگزاري آزمون جامع گروه براي 6 نفر دانشجويان بيولوژي توليدمثل و يك نفر دانشجوي رشته آناتومي  مطرح و با برگزاري آزمون در تاريخ و با هيأت داوران پيشنهادي موافقت گرديد. 3-   5 فقره تقاضاي برگزاري جلسه دفاعيه از پايان نامه دانشجويان گروه هاي فارماكولوژي (3 فقره دكتري تخصصي)، ايمونولوژي (1 فقره كارشناسي ارشد) و ميكروب شناسي (1 فقره دكتري تخصصي) مطرح و با برگزاري جلسه دفاعيه پس از اصلاحات ضروري موافقت شد. 4-    تعداد 2 فقره پروپوزال مقطع كارشناسي ارشد از گروه هاي ژنتيك و علوم تشريح نيز توسط نمايندگان گروه ها مطرح و راجع به آنها توضيح داده شد. شورا پس از بحث و بررسي، تصميمات لازم در مورد آنها اتخاذ نمود.        جلسه ساعت 15:30 با ذكر صلوات خاتمه يافت.      

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0