آزمون مصاحبه دکتری تخصصی رشته ایمونولوژی

آزمون مصاحبه دکتری تخصصی رشته ایمونولوژی

17 4 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
ویرایبسمه تعالی
آزمون مصاحبه PhDرشته ایمونولوژی در تاریخ های 91و 02تیرماه (سه شنبه و چهارشنبه) طبق برنامه ذیل
انجام می گردد.
تاریخ ساعت حضور نام خانوادگی
سه شنبه 19/4/91صبح (ساعت ) 93:2الف - ژ
سه شنبه 19/4/91ظهر (ساعت ) 9:3:2س - گ
چهارشنبه 19/4/02صبح (ساعت ) 93:2ل - ی
لطفا جهت اطلاعات تکمیلی در خصوص ایستگاهها به بروشور راهنما که ضمیمه می باشد، مراجعه فرمایید.
راهنمای مرحله (مصاحبه) آزمون دکتری تخصصی
( )PhDرشته ایمونولوژی
منطقه 10آمایشی
داوطلبان گرامی شما به مرحله دوم (مصاحبه)
آزمون دوره دکترای تخصصی ( )PhDرشته ایمونولوژی
سال تحصیلی 99 -98دانشگاه علوم پزشکی تهران را
تبریک عرض میکنیم و برای شما آرزوی موفقیت داریم.
بسمه تعالی
در راستای اجرایی سازی برنامه تحول و نوآوری در
آموزش علوم پزشکی در قالب مصوبه آمایش سرزمین یکی از
سیاست های حوزه علوم پزشکی کشور بهره برداری از ظرفیت
مناطق آمایشی کشور میباشد؛ بر همین اساس واگذاری برگزاری
آزمونهای ورودی دوره دکتری تخصصی ( )PhDبه مناطق
آمایشی کشور از جمله برنامه های اجرا شده است.
مصاحبه ای که پیش رو دارید یک مصاحبه ساختارمند
است که به شیوه چند ایستگاهی (-Multiple Mini
)Interviewsاجرا خواهد شد. این آزمون، عادلانه، عینی و
ساختارمند می باشد و به درستی صلاحیتهای متقاضیان
تحصیل در دورهای آموزشی دکتری تخصصی را مورد سنجش و
ارزیابی قرار می دهد.
این آزمون دارای دو خصوصیت مهم عینیت
( است کهStructured) ( و ساختارمند بودنObjectivity)
بیشترین ضوابط یک آزمون (نظیر روایی، پایایی و عملی بودن) را
دارا است.
لازم است جهت شرکت در مصاحبه کارت شناسایی معتبر
و کارت ورود به جلسه را همرا ه داشته باشید.
لازم است داوطلبان کلیه فایلهای سوابق، مدارک و
اطلاعات بارگذاری شده خود در سایت مرکز سنجش
پزشکی را در یک لوح فشرده ( )CDذخیره کرده و در
روز مصاحبه همراه داشته باشند و آن را به مسئولان
برگزاری مصاحبه ارائه کنند.
توجه داشته باشید که: همراه داشتن وسایل الکترونیک
اعم از موبایل، ساعت هوشمند، لپ تاپ تخلف محسوب
خواهد شد؛ آنها را به محل وسایل غیرضروری تحویل
دهید.
راهنمایی به اتاق انتظار
در فضای انتظار با حفظ سکوت و آرامش به خود و سایر داوطلبان
کمک کنید.
معرفی داوطلبان برای انجام مصاحبه
زمان اختصاص داده شده برای هر ایستگاه تقریبا بین 8-01دقیقه
میباشد.
ورود به ایستگاه های مصاحبه
زمانی که نوبت شما برسد کارشناس گروه، شما را به محل ایستگاه ها
هدایت خواهد کرد.
اطلاعاتی در خصوص ایستگاه های پیش روی شما
ایستگاه انگیزه و توانمندیهای تخصصی رشته
در این ایستگاه دانش تخصصی شما در رشته
ایمونولوژی مورد سنجش قرار میگیرد
ایستگاه میزان تسلط داوطلب بر پایان نامه و مقاله
مستخرج از آن
در این ایستگاه شما بایستی در مورد پایان نامه آخرین
مقطع تحصیلی متناسب با رشته مورد پذیرش و مقاله مستخرج
از آن به سوالات مطرح شده پاسخ دهید.
با توجه به اینکه ارائه پایان نامه در زمان مصاحبه الزامی
می باشد داوطلبان لازم است حتماً یک نسخه از پایان نامه خود را
همراه داشته باشند. دانشجویان ترم آخر باید پایان نامه دفاع
شده یا آماده دفاع خود را جهت ارایه به گروه مصاحبه
کننده به همراه داشته باشند. عدم ارایه پایان نامه موجب کسر
امتیاز مربوط به این بخش می شود.
ایستگاه ارائه شفاهی مطالب علمی" Scientific
" Presentationو توانایی تجزیه و تحلیل علمی
مطالب
در این ایستگاه به شما چند موضوع مرتبط با رشته
امتحانی پیشنهاد می شود. شما یکی از این موضوعات را انتخاب و
فرض کنید در نظر دارید تا سخنرانی کوتاهی برای مخاطبان در
نظر گرفته شده، ارائه دهید. پس از انتخاب فرصت دارید موضوع
منتخب را آماده سازی نموده و با اشاره ممتحنین مطالب خود را
ارائه نمائید.
موضوعات در اکثر موارد متناسب با رشته تخصصی شما خواهد
بود.
توانایی تجزیه و تحلیل علمی شما نیز در این ایستگاه مورد
بررسی قرار می گیرد.
ایستگاه جستجوی منابع علمی
در این ایستگاه ممتحنین چند موضوع مرتبط با رشته
مورد پذیرش را برای تحقیق در اختیار شما قرار می دهند. ممکن
است از شما خواسته شود یکی از موضوعات را انتخاب کنید و سه
مقاله مرتبط با آن را جستجو کنید. سپس مقالاتی که به عنوان
منبع انتخاب کرده اید را از نظر اعتبار علمی منبع (رفرانس)
مربوطه ارزیابی نمایید و در انتها به سوالات مربوط به نحوه
استفاده از منابع در متن پاسخ دهید.
ایستگاه اختصاصی زبان انگلیسی
یک امتحان 3قسمتی ( شیوایی کوتاه، درک و ترجمه
متن تخصصی و درک اصطلاحات تخصصی) طراحی شده است که
ضمن معرفی خود به زبان انگلیسی یک متن تخصصی به شما
ارائه می شود که آن را به زبان انگلیسی قرائت نموده و ترجمه می
نمایید.
معرفی خود به انگلیسی : شامل نام و نام خانوادگی
سن ، تحصیلات ، رشته تحصیلی پایه و دانشگاهی محل تحصیل.
خواندن و ترجمه یک پاراگراف از متن تخصصی رشته
مورد پذیرش
خواندن، ترجمه، درک و توضیح اصطلاحات مربوط به
رشته مربوطه
ایستگاه بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی
بررسی مدارک سوابق آموزشی و پژوهشی شما که در
سامانه وزارتخانه بارگذاری نموده اید از قبل توسط تیم مصاحبه
انجام و امتیازدهی شده است. در این ایستگاه فقط مستنداتی که
پذیرش( )Acceptanceآنها بعد از مهلت بارگذاری انجام شده
باشد بررسی خواهد شد.
توجه: لطفا در این ایستگاه تمامی مستندات خود را به
همراه داشته باشید.
بعد از اتمام مصاحبه فرم رضایت سنجی را تکمیل
به کارشناس مربوطه تحویل دهید و بعد از تحویل
لوازم به امانت گذاشته شده، بلافاصله از محل
برگزاری آزمون خارج گردید.
چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش مشخص گردد که داوطلب
مدرک یا مدارکی غیر واقعی و یا جعلی که منجر به کسب امتیاز
گردیده ارائه نموده است، طبق ضوابط و مقررات در خصوص وی
اقدام خواهد شد.
غیبت یا عدم شرکت داوطلب در مرحله دوم (مصاحبه) آزمون
دکتری تخصصی( )PhDبه هر دلیل به منزله انصراف بوده و
انجام مصاحبه مجدد برای داوطلب امکان پذیر نیست.
از شما که با عوامل اجرایی آزمون همکاری دارید،
صمیمانه سپاسگزاریم و موفقیت شما را آرزو
داریم.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0