واجدین شرایط شرکت در امتحان مصاحبه رشته بیوشیمی بالینی

واجدین شرایط شرکت در امتحان مصاحبه رشته بیوشیمی بالینی

17 4 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
ویرایش 
اسامی داوطلبان شرکت در مصاحبه آزمون دکتری تخصصی 1398-1397 رشته بیوشیمی بالینی
چهارشنبه 97/4/20 ساعت 12:30-7:30
حضور همه شرکت کنندگان راس ساعت 7:30 الزامی است

ردیفنامنام خانوادگی
1عطیهآل احمد
2امیداباذری
3یاسراسحقی میلاسی
4زهرااسدی
5فتانهاسماعیلی
6امیراصغری
7معصومهافضلی
8مصطفیالله یاری
9مریمامیری شعار
10محبوبهاکبری
11محمد مهدیباباشمسی
12فاطمهبابایی
13اسماعیلبابایی نژاد
14مهدیبیرامی
15سمیهپاشائی
16مریمتنهاپور
17رامینتوکلی
18داودجعفری قراباغلو
19محمدجلیلی نیک
20اعظمحاجی زاده فخرآبادی
21پریساحسن پور
22سیداحمدحسینی
23مهساحسینی متعظ
24زهرهحکمتی آذر مهربانی
25نرگسخادمیان آقمشهدی
26مریمخدایی
27پریسادایتی
28مجیددستورانی
29صباذاکری
30نسیمرحمانی کوکیا
31سمیهرحیمی
32محمدرهنمای پردول
اسامی داوطلبان شرکت در مصاحبه آزمون دکتری تخصصی 1398-1397 رشته بیوشیمی بالینی
 چهارشنبه 97/4/20 ساعت 16:30-13:30
حضور همه شرکت کنندگان راس ساعت 13:30 الزامی است

ردیفنامنام خانوادگی
1هوشنگروشن مهر
2مجتبیزارع ابراهیم اباد
3فاطمهزالی
4حنانهزرین نهاد
5سانازسالارآملی
6منیژهسجادی
7لیلاسعیدی
8زهرهسلیمی
9زینبسیدخان
10مریمشجاعی
11محسنشریف زاک
12معصومهشمسی
13فاطمهصادق سلطانی
14حمیدهصدری
15بنفشهصفی زاد خانوانه
16آناهیتاعباسی فرد
اسامی داوطلبان شرکت در مصاحبه آزمون دکتری تخصصی 1398-1397 رشته بیوشیمی بالینی
پنجشنبه 97/4/21 ساعت 12:30-7:30
حضور همه شرکت کنندگان راس ساعت 7:30 الزامی است

ردیفنامنام خانوادگی
1حورالعینعرب
2الهامعربی زاده
3نجواعلیجانی
4مرتضیغضنفری ججین
5سمیراقربانی
6زهره الساداتقرشی
7جهانگیرمحمدزاده
8زینبمحمدی
9فریبامحمدی تهرودی
10امینمحمودی
11رجبمرداني
12حسینملایی
13زینبمهدیان
14حدیث الساداتموسوی
15سهرابمینایی بیرامی
16مهدیهنصیرزاده
17فریدنصیری
18مهدثهنعمتی
19فائزهنورآباد قهرودی
20فرشتهنیکنام
21مریمنیکنام
22محسنهمتی دیناروند
23اتناوریجی
24شهنامولی زاده شهبازلو
25محمدولیلو
26بهارهکرانی
27امیدکریمی خوزانی
28فاطمهکشاورزی
29بهارهکوهشکن

 
آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، خیابان پورسینا، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه آموزشی بیوشیمی بالینی، (مرکز مهارتهای بالینی)
 
کنید

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0