"برگزاري چهل و يكمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

19 بهمن 1394

"برگزاري چهل و يكمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون دكتري تخصصي(PhD) سال 1394

18 بهمن 1394

قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون دكتري تخصصي(PhD) سال 1394

"برگزاري چهلمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

13 بهمن 1394

"برگزاري چهلمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

"برگزاري سي و نهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

13 بهمن 1394

"برگزاري سي و نهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

برگزاري سي و هشتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

4 بهمن 1394

برگزاري سي و هشتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

"برگزاري سي و هفتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

23 دی 1394

"برگزاري سي و هفتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

برگزاري سي و ششمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

13 دی 1394

برگزاري سي و ششمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

برگزاري سي و پنجمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

6 دی 1394

برگزاري سي و پنجمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

"برگزاري سي و چهارمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

28 آذر 1394

"برگزاري سي و چهارمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

"برگزاري سي و سومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

24 آذر 1394

"برگزاري سي و سومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

"برگزاري سي و دومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

16 آذر 1394

"برگزاري سي و دومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه آذر ماه سال 1394

14 آذر 1394

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه آذر ماه سال 1394

برگزاري سي و يكمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

3 آذر 1394

برگزاري سي و يكمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

"برگزاري سي اُمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

1 آذر 1394

"برگزاري سي اُمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

برگزاري بيست و نهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

24 آبان 1394

برگزاري بيست و نهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

برگزاري بيست و هشتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

6 آبان 1394

برگزاري بيست و هشتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

برگزاري بيست و هفتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

3 آبان 1394

برگزاري بيست و هفتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

جلسه مشترك مديران گروه هاي علوم پايه برگزار شد

28 مهر 1394

جلسه مشترك مديران گروه هاي علوم پايه برگزار شد

پروپوزال‌هاي قابل طرح در جلسات شوراي تحصيلات تكميلي 94/7/20 و 94/7/27

18 مهر 1394

پروپوزال‌هاي قابل طرح در جلسات شوراي تحصيلات تكميلي 94/7/20 و 94/7/27

برگزاري بيست و پنجمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

15 مهر 1394

برگزاري بيست و پنجمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه مهر ماه سال 1394

14 مهر 1394

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه مهر ماه سال 1394

"برگزاري بيست و چهارمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

8 مهر 1394

"برگزاري بيست و چهارمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

"برگزاري بيست وسومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي"

1 مهر 1394

"برگزاري بيست وسومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي"

پروپوزال‌هاي قابل طرح در جلسات شوراي تحصيلات تكميلي 94/6/23 و 94/6/30

21 شهریور 1394

پروپوزال‌هاي قابل طرح در جلسات شوراي تحصيلات تكميلي 94/6/23 و 94/6/30

برگزاري بيست و يكمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي

21 شهریور 1394

برگزاري بيست و يكمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي

"برگزاري بيستمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي"

16 شهریور 1394

"برگزاري بيستمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي"

پروپوزال‌هاي قابل طرح در جلسات شوراي تحصيلات تكميلي 94/6/16 و 94/6/23

16 شهریور 1394

پروپوزال‌هاي قابل طرح در جلسات شوراي تحصيلات تكميلي 94/6/16 و 94/6/23

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه شهريور ماه سال 1394

16 شهریور 1394

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه شهريور ماه سال 1394

"برگزاري نوزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي"

9 شهریور 1394

"برگزاري نوزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي"

برگزاري هجدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

1 شهریور 1394

برگزاري هجدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

برگزاري هفدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

26 مرداد 1394

برگزاري هفدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه مرداد ماه سال 1394

12 مرداد 1394

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه مرداد ماه سال 1394

برگزاري شانزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

7 مرداد 1394

برگزاري شانزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

ارائه خدمات آموزشي

30 تیر 1394

ارائه خدمات آموزشي

"برگزاري پانزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

29 تیر 1394

"برگزاري پانزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

"برگزاري چهاردهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

16 تیر 1394

"برگزاري چهاردهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه تير ماه سال 1394

14 تیر 1394

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه تير ماه سال 1394

"برگزاري سيزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده "

10 تیر 1394

"برگزاري سيزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده "

"برگزاري دوازدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده "

2 تیر 1394

"برگزاري دوازدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده "

پروپوزال‌هاي قابل طرح در جلسات شوراي تحصيلات تكميلي 01/04/94 و 08/04/94

1 تیر 1394

پروپوزال‌هاي قابل طرح در جلسات شوراي تحصيلات تكميلي 01/04/94 و 08/04/94

"برگزاري يازدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده "

30 خرداد 1394

"برگزاري يازدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده "

"برگزاري دهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده "

25 خرداد 1394

"برگزاري دهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده "

"برگزاري نهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده "

25 خرداد 1394

"برگزاري نهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده "

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه خرداد ماه سال 1394

10 خرداد 1394

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه خرداد ماه سال 1394

"برگزاري هشتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

9 خرداد 1394

"برگزاري هشتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

"برگزاري هفتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

2 خرداد 1394

"برگزاري هفتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

پروپوزال هاي قابل طرح در جلسات شوراي تحصيلات تكميلي مورخ 28/02/94 و 04/03/94

28 اردیبهشت 1394

پروپوزال هاي قابل طرح در جلسات شوراي تحصيلات تكميلي مورخ 28/02/94 و 04/03/94

"برگزاري ششمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

23 اردیبهشت 1394

"برگزاري ششمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

"برگزاري پنجمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

19 اردیبهشت 1394

"برگزاري پنجمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

پروپوزال هاي قابل طرح در جلسات شوراي تحصيلات تكميلي مورخ 21/02/94 و 28/02/94

16 اردیبهشت 1394

پروپوزال هاي قابل طرح در جلسات شوراي تحصيلات تكميلي مورخ 21/02/94 و 28/02/94

تعداد آیتم ها در هر صفحه