برگزاري بيست و نهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95

5 دی 1395

برگزاري بيست و نهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95

"برگزاري بيست وهشتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

28 آذر 1395

"برگزاري بيست وهشتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه آذر ماه سال 1395

23 آذر 1395

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه آذر ماه سال 1395

"برگزاري بيست وهفتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

20 آذر 1395

"برگزاري بيست وهفتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

"برگزاري بيست وششمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

7 آذر 1395

"برگزاري بيست وششمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

"برگزاري بيست وپنجمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

6 آذر 1395

"برگزاري بيست وپنجمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه آبان ماه سال 1395

23 آبان 1395

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه آبان ماه سال 1395

"برگزاري بيست وچهارمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

23 آبان 1395

"برگزاري بيست وچهارمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

"برگزاري بيست وسومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

9 آبان 1395

"برگزاري بيست وسومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه مهر ماه سال 1395

8 آبان 1395

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه مهر ماه سال 1395

ثبت نام حضوري پذيرفته شدگان مقطع دكتري تخصصي رشته هاي علوم پايه دانشكده پزشكي

25 مهر 1395

ثبت نام حضوري پذيرفته شدگان مقطع دكتري تخصصي رشته هاي علوم پايه دانشكده پزشكي

"برگزاري بيست ودومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

19 مهر 1395

"برگزاري بيست ودومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

"برگزاري بيست ويكمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

10 مهر 1395

"برگزاري بيست ويكمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

"برگزاري بيستمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

5 مهر 1395

"برگزاري بيستمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه شهريور ماه سال 1395

4 مهر 1395

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه شهريور ماه سال 1395

برگزاري جلسه كميته ايمني زيستي (Biosafety) دانشكده پزشكي

10 شهریور 1395

برگزاري جلسه كميته ايمني زيستي (Biosafety) دانشكده پزشكي

"برگزاري هجدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

10 شهریور 1395

"برگزاري هجدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

"برگزاري هفدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

31 مرداد 1395

"برگزاري هفدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

"برگزاري شانزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

25 مرداد 1395

"برگزاري شانزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

معرفي امكانات وبلاگ آموزش تحصيلات تكميلي علوم پايه دانشكده پزشكي

17 مرداد 1395

معرفي امكانات وبلاگ آموزش تحصيلات تكميلي علوم پايه دانشكده پزشكي

"برگزاري پانزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

6 مرداد 1395

"برگزاري پانزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

گزارش جلسه هماهنگی كارگروه‌هاي ارزشيابي برنامه های آموزشي تحصيلات تكميلي علوم پایه

4 مرداد 1395

گزارش جلسه هماهنگی كارگروه‌هاي ارزشيابي برنامه های آموزشي تحصيلات تكميلي علوم پایه

"برگزاري چهاردهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

3 مرداد 1395

"برگزاري چهاردهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

"برگزاري سيزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

27 تیر 1395

"برگزاري سيزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

فرمت جديد قرارداد هزينه پايان نامه

26 تیر 1395

فرمت جديد قرارداد هزينه پايان نامه

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه فروردين ماه سال 1395

23 تیر 1395

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه فروردين ماه سال 1395

"برگزاري دوازدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

20 تیر 1395

"برگزاري دوازدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

"برگزاري يازدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

2 تیر 1395

"برگزاري يازدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

"برگزاري دهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

26 خرداد 1395

"برگزاري دهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

جلسه مشترك مديران گروه‌هاي علوم پايه

23 خرداد 1395

جلسه مشترك مديران گروه‌هاي علوم پايه

"برگزاري نهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

19 خرداد 1395

"برگزاري نهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

"برگزاري هشتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

17 خرداد 1395

"برگزاري هشتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

"برگزاري هفتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

10 خرداد 1395

"برگزاري هفتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

"برگزاري ششمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

4 خرداد 1395

"برگزاري ششمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

"برگزاري پنجمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

25 اردیبهشت 1395

"برگزاري پنجمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

برگزاري چهارمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95

20 اردیبهشت 1395

برگزاري چهارمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95

برگزاري سومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95

8 اردیبهشت 1395

برگزاري سومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95

برگزاري دومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95

6 اردیبهشت 1395

برگزاري دومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95

برگزاري اولين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95

30 فروردین 1395

برگزاري اولين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95

برگزاري چهل و ‌ششمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

17 فروردین 1395

برگزاري چهل و ‌ششمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

برگزاري چهل و‌پنجمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

15 اسفند 1394

برگزاري چهل و‌پنجمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه اسفند ماه سال 1394

15 اسفند 1394

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه اسفند ماه سال 1394

"برگزاري چهل وچهارمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

15 اسفند 1394

"برگزاري چهل وچهارمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

برگزاري چهل و سوّمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

4 اسفند 1394

برگزاري چهل و سوّمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

"برگزاري چهل و دومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

1 اسفند 1394

"برگزاري چهل و دومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه دي ماه سال 1394

28 بهمن 1394

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه دي ماه سال 1394

"برگزاري چهل و يكمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

19 بهمن 1394

"برگزاري چهل و يكمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون دكتري تخصصي(PhD) سال 1394

18 بهمن 1394

قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون دكتري تخصصي(PhD) سال 1394

"برگزاري چهلمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

13 بهمن 1394

"برگزاري چهلمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

"برگزاري سي و نهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

13 بهمن 1394

"برگزاري سي و نهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

تعداد آیتم ها در هر صفحه