معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
5 دی 1395
برگزاري بيست و نهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95
28 آذر 1395
"برگزاري بيست وهشتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"
23 آذر 1395
گزارش پرداخت هزينه پايان نامه  آذر ماه سال 1395
20 آذر 1395
"برگزاري بيست وهفتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"
7 آذر 1395
"برگزاري بيست وششمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"
6 آذر 1395
"برگزاري بيست وپنجمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"
23 آبان 1395
گزارش پرداخت هزينه پايان نامه  آبان ماه سال 1395
23 آبان 1395
"برگزاري بيست وچهارمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"
9 آبان 1395
"برگزاري بيست وسومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"
8 آبان 1395
گزارش پرداخت هزينه پايان نامه  مهر ماه سال 1395