اطلاعات پورتال
نام معاونت معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
معاون دکتر بابک ساعدی
آدرس ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی- اتاق 315