معرفی معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن

این معاونت وظیفه برنامه ریزی، نظارت، ارزشیابی و اجرای کلیه برنامه های آموزشی تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ موجود را منطبق با کوریکولوم های مصوب بعهده دارد و نیز در اجرای دقیق کلیه دستورالعملهای آموزشی ابلاغی از وزارت متبوع و دانشگاه اهتمام می ورزد.  همچنین مسئولیت راه اندازی و توسعه رشته های جدید تخصصی، فلوشیپ و فوق تخصصی دانشکده پزشکی را منطبق با قوانین موجود بعهده دارد. این معاونت وظیفه برنامه ریزی اجرای ارزیابی درونی برنامه های آموزشی و ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی و تشکیل کمیته پشتیبانی در خصوص عملیاتی کردن نتایج ارزیابی برنامه ها را بعهده داشته و وظیفه برنامه ریزی و تقویت ارزشهای انسانی و حرفه ای گری در فرآیند آموزشی تخصصی، فلوشیپ و فوق تخصصی را دارا است. همچنین برگزاری آزمون های فلوشیپ، ارتقاء و گواهینامه تا مرحله اعلام نتایج و همکاری با وزارت متبوع در برگزاری آزمون پذیرش دستیار تخصصی و فوق تخصصی و نیز نظارت بر آزمون های دوره ای کلیه گروه های بالینی را مدیریت نموده و برگزار می نماید.  

 

برنامه اجرایی معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
  • برگزاری کارگاه های آموزشی براساس کوریکوم، شامل کارگاه احیاء بالغین  روش تحقیق  شیرمادر- احیاء نوزادان و ...
  • بازنگری لاگ بوک ها و الکترونیک نمودن آن و برگزاری آزمون آسکی و روش های نوین طرح سوال 
  • انجام ارزیابی درونی کلیه برنامه های آموزشی و ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی 
  • خرید سیستم های رایانه ای وتجهیزات اداری و تشکیل کمیته پشتیبان گروه های آموزشی 
  • رسیدگی به پرونده های مطروحه هفته ای یکبار و تدوین گردش کار برای فرایندهای موجود در معاونت