معرفی معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن

این معاونت وظیفه برنامه ریزی، نظارت، ارزشیابی کلیه برنامه های آموزشی تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ موجود را منطبق با کوریکولوم های مصوب بعهده دارد. همچنین در اجرای دقیق کلیه دستورالعملهای آموزشی ابلاغی از وزارت متبوع و دانشگاه اهتمام می ورزد.  
دیگر وظایف این معاونت عبارت است از:
  • تسهیل و کمک به راه اندازی  رشته های جدید تخصصی، فوق تخصصی و  فلوشیپ و فوق تخصصی 
  • برنامه ریزی و اجرای ارزیابی درونی برنامه های آموزشی دستیاری و ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی
  • برگزاری آزمون های پذیرش فلوشیپ، ارتقاء و گواهینامه  بر اساس سیاست های اعلام شده از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی