شورای تخصصی و فوق تخصصی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
شورای آموزش تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ بازوی مشورتی و تصمیم گیری این معاونت در دانشکده پزشکی است. این شورا از سال 1399 در دانشکده بر اساس آیین نامه مصوب در هیات رییسه دانشکده تشکیل و به صورت ماهیانه تشکیل جلسه میدهد. در این جلسات مهمترین مسایل آموزشی مرتبط مطرح و مورد بحث قرار میگیرد. 
ریاست شورا بر عهده رییس دانشکده است. دبیر شورا نیز معاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده می باشد. 
دیگر اعضای شورا عبارتند از:
  • نمایندگان معاونین آموزشی گروه ها یا مسوولین برنامه های دستیاری در سه حوزه تخصص، فوق تخصص و فلوشیپ (سه نفر)
  • نمایندگان معاونین آموزشی بیمارستان (دو نفر)
  • مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده
  • مسوول واحد ارزشیابی معاونت تخصصی و فوق تخصصی دانشکده
  • کارشناس ارشد معاونت آموزشی تخصصی و فوق تخصصی
  • نمایندگان دستیاران در سه مقطع تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ

اسامی اعضای شورا در سال 1399:
آقای دکتر شهریار نفیسی، آقای دکتر علی لباف، آقای دکتر اتابک نجفی، آقای دکتر سید محمد توانگر، آقای دکتر سید رضا رییس کرمی، خانم دکتر نسیم خواجوی راد، خانم دکتر نرگس قندی، آقای دکتر ابراهیم کریمی، آقای دکتر حجت شیخ مطهر واحدی، خانم سپیده عبدالملک پور


لینک آیین نامه شورای آموزش تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ