شورای تخصصی و فوق تخصصی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

لیست اعضای شورا:
دکتر نفیسی: رییس شورا 
دکتر لباف: دبیر شورا
دکتر نجفی ، دکتر توانگر، دکتر رییس کرمی، دکتر خواجوی، دکتر واحدی، دکتر قندی، خانم عبدالملک، دکتر کریمی


اساس نامه شورا