اهداف و برنامه های معاونت تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

معاونت تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی در تعامل مستقیم و مستمر با گروه های آموزشی به عنوان مسوول برنامه ریزی و اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی دوره های تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ دانشکده پزشکی بیش از 2300 دستیار تخصصی و 500 دستیار فوق تخصصی و فلوشیپ عمل میکند. با توجه به لزوم هم راستایی این معاونت با بیانه ماموریت معاونت آموزشی دانشگاه و همین طور ”نقشه علمی دانشگاه در حوزه آموزش“ بیانه ماموریت و راهبردهای اصلی معاونت تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی به شرح ذیل معرفی میشود:
 • نظارت و پايش كليه فرآيندها و برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي ارائه شده در سطح گروه های آموزشی دانشکده پزشکی به منظور اطمينان از بالاترين سطح اثربخشي و كيفيت آموزش‌هاي ارائه شده  
 • توسعه و گسترش كمّي برنامه‌هاي آموزشي به ويژه در مقاطع فلوشیپ بر مبناي برنامه استراتژيك دانشگاه و با تاكيد بر نيازهاي كشور 
 • ارائه خدمات آموزشي از پذيرش و ثبت نام تا مراحل مختلف امور فارغ‌التحصيلي به كليه دستیاران تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ دانشگاه توام با جلب رضايتمندي آنان   
 • اجراي طرح‌هاي فراگير آموزشي همراه با پژوهش در آموزش به منظور تصميم‌سازي و ارزشيابي برنامه ها در حوزه آموزش دستیاری
 • ارزشيابي مستمر فعاليت‌هاي آموزشي گروه‌هاي آموزشي 
 • مشاركت با موسسات آموزشي داخل و خارج كشور به منظور انجام مبادلات علمي و كمك به گسترش آموزش تخصصی و فوق تخصصی پزشکی در سطح كشور 
 • برنامه‌ريزي، سازماندهي و ارائه دوره‌هاي كوتاه مدت حرفه اي برای متخصصین رشته پزشكي با لحاظ كردن اولويت‌هاي آموزشي مشمولين قانون آموزش مداوم جامعه علوم پزشكي با هدف روزآمد كردن دانش و مهارت دانش آموختگان اين گروه 
 • رسيدگي به امور، مسائل و مشكلات آموزشي دستیاران شاهد و ايثارگر
 • برنامه‌ريزي و فراهم كردن بستر مناسب براي پذيرش و جذب دستیاران خارجي در مقاطع مختلف تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ
 • برگزاري امتحانات دانشگاهی ارتقای سالیانه دستیاران و آزمون ورودی فلوشیپ
 
همچنین راهبردهای اصلی این معاونت به شرح ذیل اعلام میشود:
راهبرد1- تقويت و رهبري دانشکده پزشکی
-         استقرار نظام جامع ارزشيابي براي 100% دوره هاي آموزشي تخصصی و فوق تخصصی مبتني بر استانداردها به منظور تقويت پاسخگويي دانشکده پزشکی
-         بازبيني مقررات آموزشي با هدف تسهيل فرآيندهاي آموزشي و تفويض هر چه بيشتر اختيارات به گروه هاي آموزشي
-         تقويت سياستگزاري مبتني بر بهترين شواهد در كليه عرصه ها و سطوح حوزه آموزش
-         ارايه مشاوره و كمك به راه اندازي دوره هاي تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ در ساير دانشگاه هاي كشور
راهبرد 2 – توسعه نظام آموزشي با رويكرد سلامت نگر و پاسخ گو به جامعه
-         بازنگري برنامه هاي آموزشي تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ با هدف تقويت رويكرد سلامت نگر و گسترش آموزش پاسخگو
-         تقويت ارتباط حوزه هاي آموزش و درمان
راهبرد 3 – تحول كمی و كيفي برنامه هاي آموزشي ، حفظ جايگاه برتر آموزشي دانشگاه و دانشکده پزشکی در رتبه بندي هاي كشوري و ارتقاي جايگاه دانشکده  پزشکی در عرصه هاي بين المللي
-         برنامه ريزي مبتني بر پيامد (توان مندي) در دوره هاي آموزشي تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ
-         بازنگري و به روز رساني ادواري برنامه هاي آموزشي تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ با توجه به ضوابط، استانداردها و برنامه هاي آموزشي كشوري
-         توجه ويژه به موضوع اخلاق اسلامي و تعهد حرفه اي ، مهارت هاي ارتباطي و تقويت عملكرد مبتني بر شواهد در برنامه هاي آموزشی دوره های تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ
-         استقرار رويكردهاي نوين آموزشي با تمركز بر يادگيري فعال، گسترش يادگيري الكترونيك، يادگيري مادام العمر و تفكر تحليلي و نقادانه
-         تقويت ارتباط بين علوم حوزه سلامت با ساير علوم از جمله علوم انساني
-         توسعه دوره های آموزشی علی الخصوص در مقطع فلوشیپ منطبق بر وظايف دانشگاه در نقشه علمي كشور
راهبرد 4 – توسعه منابع انساني فعال در حوزه آموزش
کمک به توسعه و بهبود نظام ارزيابي كمي فعاليت هاي اعضاي هيات علمي با رويكرد مديريت مبتني بر رسالت
-         حمايت از استعدادهاي درخشان بین دستیاران در حال تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی تهران و فراهم كردن زمينه جذب اين افراد در سطوح مختلف از جمله به عنوان عضو هيات علمي
-         فراهم كردن زمينه و تشويق دستیاران به افزايش مشاركت در توسعه آموزش از طريق:
 • ايجاد شاخه دستیاری در دفاتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی و بیمارستانها و جلب همكاري دستیاران در طرح هاي توسعه آموزشي
 • بهره گيري از توان دستیاران در حوزه آموزش از طريق راه اندازي برنامه هاي توتور و كمك مدرس
راهبرد 5 – بهبود در شيوه هاي پذيرش دستیار
-         کمک به طراحي نظام تعيين ظرفيت هاي گروه های آموزشی دانشکده پزشکی براساس كيفيت مورد انتظار دانشگاه و باتوجه به نيازهاي جامعه و نظام سلامت
-         طراحي و راه اندازي نظام پذيرش دستیار با تاكيد بر ارزيابي توان مندي ها و ويژگي هاي فردي در كنار ارزيابي عملكرد دانشي داوطلبان
راهبرد 6 – ايجاد محيط آموزشي راهبرنده
-         تقويت شاگرد پروري و افزايش تعامل بين استاد و دستیار با هدف تقويت جنبه هاي ارزشي و اخلاقي علاوه بر جنبه هاي انتقال دانش از طريق گسترش برنامه هاي منتورینگ
راهبرد 7- توسعه همكاري ها و ارتباطات بين المللي
-         تسهيل شركت دستیاران در كنگره هاي خارجي
-        تسهیل اعزام دستیاران به روتیشن های خارج از کشور