تقویم عملیاتی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
تقویم کلی عملیاتی واحد

اولویت اول

ماه
جلسات هماهنگی آزمون فلوشیپ نهایی سازی لیت ارتقاء و واجدین شرایط دو ارتقاء- مکاتبه با گروهها برای برگزاری آزمونهای درون بخشی و درج در سامانه-کنترل تاییدیه تحصیلی مقاطع قبلی دستیاران و ثبت آنفروردین
برگزاری آزمون کتبی و انجام امور جاری آزمون فلوشیپ
کنترل وضعیت ثبت و دفاع دستیاران متقاضی آزمون و همچنین طرح یکماهه
اردیبهشت
برگزاری آزمونهای شفاهی فلوشیپ- جلسه دو ارتقاء ( اول تا15 خرداد)ورود نمرات درون دانشگاهی در سایت سنجش- اعلام نمرات نهایی (کتبی وشفاهی) فلوشیپخرداد
آزمون ارتقاء- ظرفیت دستیار تخصصیتیر
اعلام نتایج ارتقا وگواهینامه و ثبت نتایج در سیپاد جمع آوری متقاضیان نقل و انتقال- ثبت نام دستیاران جدید- مرداد
ثبت نام دستیاران جدید-مکاتبات و امور آزمونهای بورد بورد- جمع آوری مدارک فراغت از تحصیل پیگیری امور دستیاران ورودیشهریور
گزارش فراغت از تحصیل- جمع آوری شروع بکار و محل دستیاران ورودی و درج در سیپاد- دستیاران انصرافی و مکاتباتمهر
گزارش فراغت از تحصیل- -احکام در سیپاد-انصرافیها وشروع بکار دستیاران- گزارش فراغتآبان
ظرفیتهای فلوشیپ-  اعلام ظرفیت تخصصی- جمع آوری لیست رابطین آزمون فلوشیپ- اعلام رفرانس آزمون قلوشیپ ارسالی از وزارتخانه به گروههاآذر
به روز رسانی وب سایت اعلام شروع بکار دستیاران تکمیل ظرفیت- تکمیل و به روز رسانی فایل دستیاران جاری در سیپاد و در فایل دانشکدهدی
تهیه آمار از دستیاران جاری براساس تعداد- بیمارستان وسال تحصیل و سپس مقدمات تهیه لیست ارتقاء دستیارانبهمن
هماهنگی نحوه و برنامه ریزی اجرایی آزمون فلوشیپ- تکمیل لیست ارتقاء بر اساس سوابق آزمونهای گذشته و لیست کارشناسان و همچنین واجدین شرایط دو ارتقااسفند