تقویم عملیاتی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
تقویم عملیاتی واحد
این تقویم با هدف تشریح امور مرسوم سالیانه که در این معاونت انجام میشود نگاشته شده است. برخی زمانبندی ها متاثر از زمان های اعلام شده از سوی مراجع بالادستی دستخوش تغییر میشوند. این امور علاوه بر امور جاری، پاسخدهی و رسیدگی به درخواست های اعلام شده به معاونت از سوی مراجع مختلف است


امور معمول 

ماه
جلسات هماهنگی آزمون پذیرش فلوشیپ
نهایی سازی لیست اسامی واجدین شرایط ارتقا و دو ارتقا همزمان
مکاتبه با گروهها برای ارسال نمرات آزمونهای درون بخشی و درج در سامانه
کنترل تاییدیه تحصیلی مقاطع قبلی دستیاران و ثبت آن
فروردین
انجام امور جاری مربوط به برگزاری آزمون پذیرش فلوشیپ
کنترل وضعیت ثبت و دفاع از پایان نامه دستیاران متقاضی آزمون و همچنین طرح یکماهه
اردیبهشت
برگزاری آزمونهای شفاهی فلوشیپ
معرفی افراد واجد شرایط دو ارتقاء  همزمان
ورود نمرات درون دانشگاهی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی
اعلام نمرات نهایی (کتبی وشفاهی) فلوشیپ
خرداد
برگزاری آزمون ارتقاء سالیانه دستیاران
اعلام ظرفیت دستیار تخصصی
تیر
اعلام نتایج ارتقا وگواهینامه و ثبت نتایج در سامانه سیپاد
جمع آوری متقاضیان نقل و انتقال
ثبت نام دستیاران جدید الورود
مرداد
ادامه فرآیند ثبت نام دستیاران جدیدالورود
انجام مکاتبات مربوط به امور آزمونهای دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی
جمع آوری مدارک فراغت از تحصیل

پیگیری امور دستیاران ورودی
شهریور
صدور گزارش فراغت از تحصیل
جمع آوری شروع بکار و محل دستیاران ورودی و درج در سیپاد
انجام امور مرتبط با دستیاران انصرافی
ارسال لیست دستیاران جهت صدور بیمه مسوولیت

مهر
صدور گزارش فراغت از تحصیل
صدور احکام دستیاری در سیپاد
اعلام شروع به کار دستیاران
آبان
اعلام ظرفیتهای فلوشیپ و ظرفیت تکمیلی تخصصی
اعلام رفرانس آزمون فلوشیپ ارسالی از وزارتخانه به گروهها
آذر
به روز رسانی وب سایت معاونت 
اعلام شروع بکار دستیاران تکمیل ظرفیت
دی
تهیه آمار از دستیاران جاری براساس تعداد، بیمارستان و سال تحصیلی بهمن
هماهنگی نحوه و برنامه ریزی اجرایی آزمون فلوشیپ
اسفند