تاریخچه معاونت تخصصی و فوق تخصصی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
امور آموزش بالینی دانشکده پزشکی تا قبل از سال 84 تحت نظر معاونت آموزش بالینی اداره می گردید 
در پایان دوره تصدی آقای دکتر سید منصور رضوی که بین سالهای 76 تا 84 سمت معاونت آموزش بالینی را بر عهده داشتند و با توجه به گسترش رشته های تخصصی و فوق تخصصی تصمیم بر آن شد معاونت پزشکی عمومی از معاونت تخصصی و فوق تخصصی مجزا گردد . متعاقبا" جناب آقای دکتر علیرضا استقامتی به عنوان اولین معاون آموزشی تخصصی و فوق تخصصی منصوب شدند پس از زمان تشکیل این معاونت اعضای محترم هیاًت علمی  ذیل عهده دار این مسئولیت بودند .

ردیفنام و نام خانوادگیسالهای خدمتگروه
1آقای دکتر علیرضا استقامتی84-86 داخلی
2آقای دکترسید محمد توانگر86-88آسیب شناسی
3آقای دکترمنوچهر امینی88-89داخلی
4آقای دکتر شهرام آگاه89-91داخلی
5خانم دکتر ام البنین پاک نژاد91-92داخلی
6آقای دکترشروین فرهمند92-96طب اورژانس
7آقای دکتر بابک ساعدی96-98ENT
8آقای دکتر علی لباف98طب اورژانس

 
در حال حاضر نیز آقای دکتر لباف هیاًت علمی گروه طب اورژانس عهده دار این مسئولیت می باشند .