واحد ارزشیابی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مدیر واحد ارزشیابی و اعتبار بخشی معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی


نام و نام خانوادگی: جناب آقای دکتر حجت شیخ مطهر واحدی
رتبه: دانشیار - طب اورژانس
شماره تماس معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی : 64432598


کارشناس واحد ارزشیابی و اعتبار بخشی معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
نام و نام خانوادگی: سرکار خانم شبانی
رتبه: کارشناس
روزهای کاری در دانشکده پزشکی : همه روزه
شماره تماس معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی :
64432598

شرح وظایف واحد ارزشیابی:

بررسی درخواست های راه اندازی رشته جدید در مقطع تحصیلات تکمیلی تخصص (فلوشیپ)

بررسی دخواست راه اندازی مرکز جدید آموزشی در مقاطع مختلف

انجام ارزشیابی درون دانشگاهی از برنامه های دستیاری

جمع آوری و بایگانی مجوزهای راه اندازی رشته ها و گزارشات هیئت ارزشیابی وزارت خانه و بروز  نمودن فایل های اطلاعاتی درخصوص نتایج ارزشیابی بیرونی وزارت متبوع از گروههای آموزشی بالینی دانشگاه.
  • بررسی و کنترل نتایج ارزشیابی بیرونی هیئت بورد از گروههای آموزشی (در مقاطع تخصص، فوق تخصص و فلوشیپ) و پیگیری موارد تذکر و اخطار آموزشی و مداخله جهت رفع نواقص.

فرآیند راه اندازی دوره یا مرکز جدید آموزشی:
1-ارائه درخواست راه اندازی دوره های مربوطه از طرف گروههای آموزشی
2 - مکاتبه با گروهای درخواست کننده مبنی بر تکمیل فرم های مربوطه و ارائه مدارک و مستندات
3-  بازدید میدانی از بخش های آموزشی مربوطه
4-برگزاری جلسات و بررسی کارشناسی
5-طرح موضوع در شورای آموزشی تخصصی دانشکده پزشکی
6- ارائه گزارش نهائی درخصوص قبول و یا رد درخواست مذکور به معاونت آموزشی دانشگاه و همچنین گروههای متقاضی.