كليه پذيرفته شدگان رشته پوست دربيمارستان رازي جهت تقسيم بندي لازم است روز يكشنبه مورخ 11/7/95 ساعت 7 صبح به واحد آموزش بيمارستان مراجعه نمايند.

كليه پذيرفته شدگان رشته پوست دربيمارستان رازي جهت تقسيم بندي لازم است روز يكشنبه مورخ 11/7/95 ساعت 7 صبح به واحد آموزش بيمارستان مراجعه نمايند.

4 7 1395

بدینوسیله به استحضار می رساند دستیاران پذیرفته شده  رشته پوست در بیمارستان رازی ساعت 7 صبح روز یکشنبه مورخ 11/7/95 به واحد آموزش  بیمارستان رازی با به همراه داشتن (عکس پرسنلی و کپی کارت ملی پشت و رو و کپی کلیه صفحات شناسنامه) مراجعه فرمایند   شماره تماس:55618989

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0