شركت درآزمون سي امين دوره دانشنامه فوق تخصصي درشهريورماه 1395

شركت درآزمون سي امين دوره دانشنامه فوق تخصصي درشهريورماه 1395

30 5 1395

معاون محترم آموزشي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران - ايران- شهيد بهشتي - اصفهان- زنجان- شيراز - كرمانشاه - بقيه ا...(عج) - تبريز- كرمان - مازندران - گيلان- همدان - بابل   سلام عليكم  بدينوسيله با توجه به وحدت رويه موضوع 28 ازكميسيون هفت نفره مورخ 27/4/95 به اطلاع مي رسانددستياران رشته هاي فوق تخصصي كه تاريخ فارغ التحصيلي آنان لغايت 15/10/95 ميباشد درصورتي كه سايرشرايط شركت درآزمون را دارا باشند مجازبه شركت درسي امين دوره  آزمون دانشنامه فوق تخصصي شهريورماه 1395 ميباشند.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0