شركت درآزمون سي امين دوره دانشنامه فوق تخصصي درشهريورماه 1395

شركت درآزمون سي امين دوره دانشنامه فوق تخصصي درشهريورماه 1395

30 مرداد 1395

معاون محترم آموزشي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران - ايران- شهيد بهشتي - اصفهان- زنجان- شيراز - كرمانشاه - بقيه ا...(عج) - تبريز- كرمان - مازندران - گيلان- همدان - بابل   سلام عليكم  بدينوسيله با توجه به وحدت رويه موضوع 28 ازكميسيون هفت نفره مورخ 27/4/95 به اطلاع مي رسانددستياران رشته هاي فوق تخصصي كه تاريخ فارغ التحصيلي آنان لغايت 15/10/95 ميباشد درصورتي كه سايرشرايط شركت درآزمون را دارا باشند مجازبه شركت درسي امين دوره  آزمون دانشنامه فوق تخصصي شهريورماه 1395 ميباشند.


منبع:معاونت آموزش تخصص و فوق تخصصی

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0