دوازدهمين جلسه هسته مركزي كريكولوم هاي تخصصي

دوازدهمين جلسه هسته مركزي كريكولوم هاي تخصصي

9 2 1394

  دوازدهمين جلسه هسته مركزي بازنگري كريكولوم هاي تخصصي مورخ 2/2/94 از ساعت 15/11 الي 30/13 با حضور آقاي دكتر فرهمند‌، آقاي دكتر حسين نژاد، خانم دكترشيرازي ، خانم كشميري و خانم حاجي پور برگزار شد. در اين جلسه كه به مديريت دكتر فرهمند معاون آموزش تخصصي و فوق تخصصي برگزار گرديد، اعضا حاضر گزارشي از پيشرفت برنامه بازنگري در سال 94 شامل انجام مصاحبه هاي فردي ، ارسال پروپوزال جهت تصويب وراه اندازي سايت بازنگري ارائه دادند در ادامه جزئيات برنامه ريزي جهت برگزاري جلسات معرفي و گروه هاي اسمي مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد نخستين جلسه كميته بازنگري كوريكولوم هاي آموزش تخصصي با مشاركت تمامي گروههاي آموزشي در مورخ 16/2/94 از ساعت 8الي 10در سالن شوراي دانشكده پزشكي برگزار گردد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0