دستياران رشته تخصصي كودكان لازم است از مورخ 10/7/95 ساعت 30/7 صبح لازم است به دفترگروه كودكان دربيمارستان مركزطبي مراجعه نمايند.

دستياران رشته تخصصي كودكان لازم است از مورخ 10/7/95 ساعت 30/7 صبح لازم است به دفترگروه كودكان دربيمارستان مركزطبي مراجعه نمايند.

4 7 1395

همه      دس   دستیاران تخصصی رشته كودكان  جهت شرکت در برنامه آموزش مقدماتی از مورخ 10/7/95 ساعت   رأ  30/7 لازم است به دفترگروه کودکان در بیمارستان مرکز طبی مراجعه نمایند.كليه پذيرفته شدگان بادردست داشتن كارنامه پذيرش ( نمره)  وي قطعه عكس وتصويركارت ملي وتصويرشناسنامه خود به دفترگروه مربوطه مراجعه نمايند. 0.         شماره تماس: 66428998 ;

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0