دستورالعمل سي وپنجمين دوره آزمون ارتقا دستياري وگواهينامه تخصصي

دستورالعمل سي وپنجمين دوره آزمون ارتقا دستياري وگواهينامه تخصصي

10 3 1395

دستورالعمل اجرايي سي وپنجمين دوره آزمونهاي ارتقاء دستياري و گواهينامه تخصصي   آزمونهاي ارتقاء - گواهينامه تخصصي راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 31/4/1395 بطور همزمان در دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور که به تربيت دستيار اشتغال دارند و دارای مجوز برگزاری آزمون ارتقا – گواهینامه از دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی می باشند، برگزار خواهد شد. مقررات کلي محاسبه نمرات در آزمونهاي ارتقاء دستياري و گواهينامه تخصصي: الف – آزمون ارتقاء الف- 1– آزمون ارتقاء شامل دو بخش است: الف – 1-1 – ارزيابي درون بخشي با 150 نمره که از سوي گروههاي آموزشي که دستيار در آن مشغول به تحصيل است انجام مي­شود. الف -1-2 – آزمون کتبي با 150 نمره كه شامل دو بخش مي باشد: الف -1 – 2 -1 -  آزمونهاي كتبي دوره­اي که در طول دوره برگزار مي­شود. (با 60 نمره از 150 نمره) الف -1-2 -2 -  آزمون كتبي ساليانه كه تحت نظارت دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي، توسط دانشگاه­هايي که مجري برنامه­هاي دستياري است، برگزار مي­شود. (با 90 نمره از 150 نمره) الف-1-3 – مجموع نمرات ارتقاء هر سال برابر 300 است.   الف- 2 –در تطبيق با مفاد موضوع 3 هشتادودومين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مبني بر طراحي سئوالات آزمونهاي ارتقاء - گواهينامه تخصصي در مناطق آمايشي: ميانگين نمره 20% شرکت­کنندگان برتر هر رشته در هر منطقه آمايشي که بالاترين نمرات را کسب کرده­اند، ملاک مقايسه تعيين مي­گردد  . تبصره 1: چنانچه 20% تعداد شرکت­کنندگان کمتر از يک نفر شود ملاک همان يک نفر محاسبه شود. تبصره2: در مواردي که 20% تعداد شرکت­کنندگان بصورت اعشاري در بيايد اگر کمتر از نيم باشد به سمت پايين و در صورتي كه عدد حاصله بالاتر و يا مساوي نيم محاسبه گردد به سمت نمره بالاتر گرد شود. شايان ذكر است طبق مصوبات شصت­وپنجمين نشست شورا نمرات محاسبه شده طبق فرمول ارائه شده در شصت­وچهارمين نشست شورا جهت آزمون كتبي ارتقاء، نمي­بايست كمتر از حداقل نمرات كتبي مجاز مندرج در جداول مربوطه باشد و در صورتي كه حدنصاب قبولي پس از محاسبه در فرمول مربوطه هر منطقه آمايشي و در هر رشته تخصصي بيشتر از حداقل نمره كتبي مجاز مندرج در جداول فوق­الذكر باشد، ملاك عمل، حدنصاب محاسبه شده توسط منطقه آمايشي خواهد بود. الف- 3 – كسب حداقل نمرات مورد نياز بندهاي زير براي ارتقاء هر دستيار به سال بالاتر بشرح و طبق جداول ذيل مي­باشد: الف – 3  -1 – حداقل نمره ارزيابي درون بخشي الف – 3 -2 – حداقل نمره آزمون كتبي دوره­اي الف – 3 - 3 – حداقل نمره آزمون كتبي ساليانه الف – 3 - 4 - حداقل نمره آزمون كتبي كل الف – 3 -5 - حداقل نمره كل         1 - جدول نمرات ارتقاء براي دوره­هاي سه ساله: مقطع ارتقاء كف نمره كتبي مجاز A حداقل نمره کتبی مجاز حداقل ارزيابي درون­بخشي (از 150) B حداقل نمره كل مجاز 1 به 2 چنانچه %50n>65 A=%50n چنانچه65 ≥ %50n A=65 651 262 105 15A+B+ (حداقل 185) 393 2 به 3 چنانچه %60n>80 A=%60n چنانچه80 ≥ %60n A=80 801 322   105 15A+B+ (حداقل 200) 483 n(ملاک مقایسه): به منظور وحدت رویه در دانشگاهها میانگین نمره 20% شرکت کنندگان برتر هر رشته در هر منطقه آمایشی که بالاترین نمرات در هر گروه کسب کرده اند، ملاک مقایسه تعیین می گردد. 1: حداقل نمره کتبی کل مجاز که بر مبنای 150 نمره است(ملاک A). 2: حداقل نمره کتبی دوره ای مجاز که بر مبنای 60 نمره است. 3: حداقل نمره آزمون کتبی سالیانه مجاز که بر مبنای 90 نمره است(60% کف نمره کتبی مجاز A).                                           2 - جدول نمرات ارتقاء براي دوره هاي چهار ساله مقطع ارتقاء كف نمره كتبي مجاز A حداقل نمره کتبی مجاز حداقل ارزيابي درون­بخشي (از 150) B حداقل نمره كل مجاز 1 به 2 چنانچه %50n>65 A=%50n چنانچه65 ≥ %50n A=65 651 262 105 15A+B+ (حداقل 185) 393 2 به 3 چنانچه %58n>75 A=%58n چنانچه75 ≥ %58n A=75 751 302 105 15A+B+ (حداقل 195) 453   3 به 4   چنانچه %63n>85 A=%63n چنانچه85 ≥ %63n A=85 851 342 105 15A+B+ (حداقل 205) 512 n(ملاک مقایسه): به منظور وحدت رویه در دانشگاهها میانگین نمره 20% شرکت کنندگان برتر هر رشته در هر منطقه آمایشی که بالاترین نمرات در هر گروه کسب کرده اند، ملاک مقایسه تعیین می گردد(ملاک A). 1: حداقل نمره کتبی کل مجاز که بر مبنای 150 نمره است. 2: حداقل نمره کتبی دوره ای مجاز که بر مبنای 60 نمره است. 3: حداقل نمره آزمون کتبی سالیانه مجاز که بر مبنای 90 نمره است (60% کف نمره کتبی مجاز A).   3 - جدول نمرات ارتقاء براي دوره هاي پنج ساله   مقطع ارتقاء كف نمره كتبي مجاز A حداقل نمره کتبی مجاز حداقل ارزيابي درون­بخشي (از 150) B حداقل نمره كل مجاز 1 به 2 چنانچه %50n>65 A=%50n چنانچه65 ≥ %50n A=65 651 262 105 15A+B+ (حداقل 185) 393 2 به 3 چنانچه %58n>75 A=%58n چنانچه75 ≥ %58n A=75 751 302 105 15A+B+ (حداقل 195) 453   3 به 4 چنانچه %63n>85 A=%63n چنانچه85 ≥ %63n A=85 851 342 105 15A+B+ (حداقل 205) 512 4 به 5 چنانچه %66n>95 A=%66n چنانچه95 ≥ %66n A=95 951 382 105 15A+B+ (حداقل 215) 572 n(ملاک مقایسه): به منظور وحدت رویه در دانشگاهها میانگین نمره 20% شرکت کنندگان برتر هر رشته در هر منطقه آمایشی که بالاترین نمرات در هر گروه کسب کرده اند، ملاک مقایسه تعیین می گردد(ملاک A). 1: حداقل نمره کتبی کل مجاز که بر مبنای 150 نمره است. 2: حداقل نمره کتبی دوره ای مجاز که بر مبنای 60 نمره است. 3: حداقل نمره آزمون کتبی سالیانه مجاز که بر مبنای 90 نمره است (60% کف نمره کتبی مجاز A). الف - 4– شرط شركت در آزمون كتبي گواهينامه تخصصي كسب حداقل نمره 105 (يكصدوپنج) در ارزيابي درون بخشي سال آخر دستياري مي باشد. الف – 5 - با توجه به مصوبه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي شرط قبولي در آزمون گواهينامه تخصصي دستياران رشته هاي تخصصي باليني پزشكي كسب حدنصاب قبولي نمرات آزمونهاي ارزيابي درون بخشي و كتبي مي باشد. حداقل نمرات جهت قبولي در آزمون گواهينامه تخصصي در دوره هاي مختلف رشته هاي تخصصي باليني پزشكي به شرح ذيل ميباشد: حداقل نمره ارزيابي درون بخشي حداقل نمره كتبي 105 95 تبصره 3: چنانچه بر اساس محاسبات موضوع الف-2 مقادیر %66n>95 باشد حداقل نمره کتبی برای قبولی در آزمون گواهینامه برابر با %66n خواهد بود. الف- 6 – دستياراني که در طول دوران دستياري سه بار در آزمون ارتقاء مردود شوند از سيستم آموزش تخصصي باليني پزشکي اخراج خواهند شد. الف- 7 – دستياراني که در آزمون ارتقاء سال اول (ارتقاء 1 به 2) دوبار مردود شوند مجاز به ادامه دوره نبوده و از سيستم آموزش تخصصي باليني پزشکي اخراج خواهند شد. الف – 8 - افرادي كه به آزمون گواهينامه تخصصي معرفي نشده و يا شركت ننموده­اند مردود آزمون گواهينامه تخصصي شناخته شده و لازم است براساس برنامه آموزشي مدون سال آخر با دريافت كمك هزينه تحصيلي تمديد دوره شوند. الف – 9 - حداكثر تعداد دفعات مجاز جهت شركت در آزمون گواهينامه تخصصي براي افرادي كه در آزمون ارتقاء مردود نشده­اند سه نوبت مي­باشد. بديهي است افرادي كه در آزمون ارتقاء يك يا دو مرتبه مردود شده­اند حداكثر دو نوبت مجاز به شركت در آزمون گواهينامه تخصصي مي­باشند. چنانچه داوطلبي، در سقف تعداد دفعات مجاز موفق به احراز قبولي نگردد، از سيستم آموزشي تخصصي باليني خارج خواهد شد ب – مقررات آزمونهاي ارتقاء از نظر ارزيابي درون بخشي ب- 1 – به استناد موضوع 5 شصت­وچهارمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي، شرکت کليه دستياران رشته­هاي تخصصي پزشکي واجد شرايط در آزمونهاي ارتقاء تخصصي  اين دوره منوط به موفقيت در آزمونها و فعاليتهاي درون­بخشي و کسب حداقل نمره  و كسب كف نمره آزمون كتبي دوره­اي با توجه به معرفي رسمي مدير گروه مربوطه و ثبت موضوع پايان نامه تخصصي و ارائه آن طبق برنامه­هاي مصوب خواهد بود. تبصره 4: مشمولين مفاد بندهاي الف -6 و الف -7 اين دستورالعمل واجد شرايط شركت در آزمون ارتقاء اين دوره نخواهند بود. تبصره 5: در محاسبه نمرات نهايي ارزيابي درون بخشي حيطه­هاي مختلف دانش پزشكي، مراقبت از بيمار، رفتار حرفه­اي، مهارتهاي ارتباطي، يادگيري بر مبناي تجربه و عملكرد براساس شناخت از نظام سلامت رعايت گردد. ب- 2 – تعيين و اعلام نمره ارزيابي درون بخشي و نمره آزمون كتبي دوره­اي معرفي به آزمون كتبي و نيز اعلام نتايج دستياراني كه وفق مقررات بصورت ميهمان به دانشگاه ديگر معرفي شده­اند و در زمان آزمون ارتقاء در آن دانشگاه ادامه تحصيل مي­دهند به عهده دانشگاه مقصد خواهد بود. لازم است دانشگاه مبداء نسبت به اعلام نظر گروه آموزشي مربوطه در خصوص ارزيابي درون­بخشي و آزمون كتبي دوره­اي دستياران ميهمان به دانشگاه مقصد، قبل از شرکت دستياران واجد شرايط شرکت در آزمون کتبي ارتقاء اقدام بعمل آورد. ب -3 – نمره ارزيابي درون بخشي و نمره آزمون كتبي دوره­اي پس از اتمام مدت ميهماني، از سوي دانشگاه مقصد به دانشگاه مبداء اعلام گردد. ب – 4- تعيين واجد شرايط بودن دستيار جهت شركت در آزمون ارتقاء/گواهينامه به عهده دانشگاه مبداء مي­باشد. ب -5 – تعيين و اعلام نمره ارزيابي درون بخشي، نمره آزمون كتبي دوره­اي معرفي به آزمون كتبي و نيز اعلام نتايج دستياراني كه وفق مقررات  به دانشگاه ديگر منتقل شده­اند، بعهده دانشگاه مقصد مي­باشد. لازم است دانشگاه مبداء نسبت به اعلام نظر گروه آموزشي مربوطه در خصوص ارزيابي درون بخشي و آزمون كتبي دوره­اي دستيار انتقالي به دانشگاه مقصد، قبل از شرکت دستيار ذيربط در آزمون کتبي اقدام بعمل آورد. ب -6-  لازم است دو نمره ارزيابي درون بخشي جهت دستياراني که طبق مقررات به دو ارتقاء همزمان معرفي مي­شوند ارسال شود يکي براي ارتقاء سال بالاتر و يکي براي ارتقاء سال پايين­تر و در تنظيم نمرات دقت شود كه نمره درون بخشي سال پايين­تر برابر يا بيشتر از نمره ارزيابي درون بخشي سال بالاتر باشد تا در محاسبه حدنصابهاي قبولي مشكلي ايجاد نگردد. ب -7– لازم است نمرات نهايي ارزيابي درون بخشي و نمره نهايي آزمون كتبي دوره­اي در فاصله زماني مناسب و پيش از آزمون کتبي باطلاع دستياران رسانده شود تا زمان کافي جهت دريافت و نيز رسيدگي به اعتراضات احتمالي دستياران موجود باشد.ضمن اينکه شرکت در آزمونهاي کتبي ساليانه منوط به قبولي در ارزيابي درون بخشي و آزمونهاي كتبي دوره­اي مي­باشد. ب -8– رسيدگي به اعتراضات در مورد ارزيابي درون بخشي و آزمونهاي كتبي دوره­اي بعهده کميته­اي مرکب از: معاون آموزشي دانشگاه، رئيس دانشکده پزشکي، معاون آموزشي باليني دانشکده پزشکي، مدير گروه مربوطه و يک نفر از اعضاي هيات علمي به انتخاب گروه مربوطه حسب مورد مي­باشد. ب -9 – کميته امتحانات، موظف است حداقل يک ماه قبل از آزمونهاي كتبي ساليانه ارتقاء نمره ارزيابي درون بخشي و نمره كتبي دوره­اي هر دستيار را به معاونت آموزشي دانشکده اعلام نمايد. تبصره6 : نمرات آزمون درون بخشي و كتبي دوره­اي پس از طي مراحل رسيدگي به اعتراضات مطابق بند ب- 8 و اعلام به معاونت آموزشي دانشكده به هيچ عنوان قابل تغيير نمي­باشد. ب – 10 – اطلاعات واجدين شرايط شركت در آزمونهاي ارتقاء - گواهينامه تخصصي با رعايت كليه مصوبات و مقررات و ذكر مقطع ارتقاء، نمرات درون بخشي و آزمون كتبي دوره­اي افراد ذيربط حداكثر تا تاريخ 23/3/1395 از طريق ورود اطلاعات در سايت اينترنتي به آدرس  http://sanjeshp.ir، قسمت سيستم دانشگاه ويا تا تاريخ 17/3/1395 از طریق ارسال فایل excel اعلام گردد. شايان ذكر است ارسال اطلاعات شركت كنندگان آزمونهاي ارتقاء - گواهينامه تخصصي منحصراً به روشهای فوق الذكر بوده و اطلاعات ارسالي به طرق ديگر مورد بررسي و اعمال قرار نمي گيرد. ج – مقررات آزمون کتبي ارتقاء دستياري تخصصي ج-1– دستياران داوطلب شرکت در آزمون ارتقاء چنانچه در مجموع سنوات تحصيلي حداکثر 3 ماه کسر دوره داشته باشند مي­توانند در آزمون ارتقاء کتبي سال مربوطه با رعايت ساير مقررات شرکت نمايند. توضيح: منظور از سه ماه کسر دوره، ماههاي تير، مرداد و شهريور سال تحصيلي مربوطه مي­باشد که از زمان معرفي به آزمون کتبي ارتقاء تا پايان سال تحصيلي مربوطه باقي مانده است. ج-2- دستياران سال اول که تا تاريخ 31/4/1395 حداقل 9 ماه از دوره تحصيلي خود را طي نمايند در صورت موفقيت در ارزيابي درون بخشي و آزمون كتبي دوره­اي ملزم به شرکت در آزمون ارتقاء کتبي (ساليانه ارتقاء 1 به 2) خواهند بود. ج-3- دستياراني که در سال قبل در آزمون ارتقاء شرکت نموده­اند جهت شرکت در آزمون ارتقاء سالجاري لازم است از تاريخ 1/5/1394 لغايت 31/4/1395، 11 ماه از دوره تحصيلي خود را طي نموده باشند. ج-4- دستياراني که به دلايل مختلف ( مانند جايگزيني، گزينش و ...) ديرتر از موعد مقرر به دانشگاه معرفي شده­اند با گذراندن حداقل 8 ماه از دوره تحصيلي تا پايان 31/4/1395 در صورت موفقيت در ارزيابي درون بخشي و آزمون كتبي دوره­اي ملزم به شرکت در آزمون ارتقاء کتبي ساليانه 1 به 2 خواهند بود. بعنوان مثال: در دوره­هاي سه ساله: در شرايط مفاد بند ج-2 در شرايط مفاد بند ج-4 براي ارتقاء 1 به 2 9 ماه براي ارتقاء 1 به 2 8 ماه براي ارتقاء 2 به 3 21 ماه براي ارتقاء 2 به 3 20 ماه ضمن اينکه داشتن مرخصي استحقاقي ذخيره باعث کاهش طول دوره نخواهد شد. ج-5 –كليه دستياران موظفند پروپوزال پايان نامه خود را در دوره­هاي سه ساله حداكثر تا زمان معرفي به آزمون كتبي ارتقاء ساليانه، سال 1 به 2 و در دوره­هاي بيش از سه سال حداكثر تا زمان معرفي به آزمون كتبي ارتقاء ساليانه، سال 2 به 3 آماده و پس از تائيد گروه در شوراي پژوهشي دانشكده و يا دانشگاه به تصويب رسانده باشد. ج-6 – دستياران معرفي شده به آزمون کتبي در صورت عدم شرکت در آزمون به دلايل غير موجه و يا عدم کسب هر يک از حدنصابهاي منظور شده، مردود آن سال شناخته مي­شوند، براساس برنامه آموزشي مدون همان سال با دريافت کمک هزينه تحصيلي ملزم به تمديد دوره خواهند بود. ج-7 – هر دستيار فقط براي يکبار در طول دوره مي­تواند با رعايت مقررات در دو ارتقاء همزمان شرکت نمايد. ج-7 -1- مصاديق موارد ذيل مجاز به شركت در آزمون ارتقاء بصورت دو ارتقاء همزمان خواهند بود: 1 – كسب حدنصاب قبولي ارزيابي درون بخشي در سي وچهارمين دوره آزمون ارتقاء و عدم شركت در آزمون كتبي ارتقاء بدلايل موجه (موارد مندرج در بخشنامه شماره 6804/3/آ مورخ 9/8/1378) ج -7-2 – دستياراني كه در سي وچهارمين دوره آزمون ارتقاء موفق به كسب حدنصاب قبولي آزمون كتبي شده اما حدنصاب قبولي مجموع را بدست نياورده اند. ج-7-3 – دستياراني كه از پذيرفته شدگان ماقبل چهلمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي (شروع دوره سال 1391 و ماقبل) بوده و به دليل استفاده از مرخصي زايمان، تأخير معرفي از طرف دبيرخانه براي شروع دوره بدليل گزينش يا ساير دلايل با كسر دوره مواجه شده و صرفاً به همين دليل به يكي از آزمونهاي كتبي ارتقاء سراسري معرفي نشده­اند، مشروط بر اينكه دوره ايشان قبل از پايان اسفند ماه 1395 به اتمام برسد و در صورت احراز نمره ارزيابي درون بخشي سال بالاتر و رعايت ساير مقررات مجاز به شركت در آزمون ارتقاء ماقبل آخر و گواهينامه تخصصي در سالجاري خواهند بود و كليه دستياران پذيرفته شده چهلمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي (شروع دوره سال 1392 به بعد) كه داراي شرايط فوق الذكر مي باشند، در صورتي مجاز به شركت در آزمون دو ارتقاء همزمان ارتقاء ماقبل آخر و گواهينامه تخصصي بوده كه طول دوره آموزشي آنان تا پايان آذرماه (30/9/1395) به اتمام برسد. ج -7-4 – دستياراني كه از پذيرفته شدگان چهل ويكمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي به بعد بوده (شروع دوره سال 1393) و به دلايل موجه شروع دوره دستياري آنان با تأخير تا سي ام آذر ماه سال تحصيلي مربوطه صورت گرفته و يا به دليل پذيرش در مرحله تكميل ظرفيت تأخير داشته اند، در اولين زمان قانوني كه مجاز به شركت در آزمون مي باشند، بجاي دو ارتقاء همزمان در سال آخر، حق شركت در ارتقاء همزمان 1 به 2 و 2 به 3 را دارند. (به استثناي دستياران رشته تخصصي بيماريهاي عفوني و گرمسيري و بيماريهاي قلب و عروق) تبصره7: با توجه به مصوبات موجود مبني بر اينكه هر دستيار فقط يكبار در طول دوره آموزشي دستياري مي­تواند از دو ارتقاء همزمان استفاده نمايد ، الزامي است از معرفي مكرر جهت شركت در دو ارتقا همزمان خود داري به عمل آيد. تبصره8: امكان شركت در دو ارتقاء همزمان براي دستياران رشته­هاي تخصصي بيماريهاي عفوني و بيماريهاي قلب و عروق براي سالهاي اول و دوم (دو ارتقاء همزمان 1 به 2 و 2 به 3) وجود ندارد، مراتب گذراندن دوره داخلي حسب مورد در قسمت ملاحظات در سايت مربوطه جهت هر دستيار درج گردد. ج -8 –تصميم­گيري در خصوص كليه موارد مربوط به ارتقاء همزمان كه در آئين­نامه و مصوبات پيش­بيني نشده به كميسيون برنامه دستياري تخصصي باليني دانشگاه با تركيب زير تفويض اختيار مي­گردد. 1) رئيس دانشكده پزشكي 2) مدير كل آموزش دانشگاه 3) معاون آموزشي دانشكده پزشكي 4) مدير گروه رشته مربوطه 5) يك نفر عضو هيئت علمي با انتخاب معاون آموزشي دانشگاه ج -9 –دستياراني که واجد شرايط شرکت در دو ارتقاء همزمان مي­باشند در صورت عدم کسب نمره حدنصاب قبولي در هر يک از دو ارتقاء مردود همان سال محسوب و مشمول يکسال تمديد دوره از ابتداي سال مربوطه خواهند بود. ج-10 – دستياراني که در دو ارتقاء همزمان موفق به کسب حدنصاب سال پايين­تر يا سال بالاتر نشوند از نظر تعداد دفعات مردوي يک بار مردود محسوب مي­شوند. د - مقررات كلي آزمون­هاي گواهينامه تخصصي د-1 – کليه دستياراني که حداکثر تا پايان آبان ماه سالجاري دوره دستياري آنان به اتمام مي­رسد و تا تاريخ 31/4/1395 حداقل مدت 11 ماه از زمان کسب قبولي در مقطع ماقبل گواهينامه ايشان گذشته و در اين مدت در بخش مربوطه حضور داشته و مشغول به طي دوره آموزشي بوده­اند مجاز به شرکت در آزمون کتبي گواهينامه تخصصي شناخته مي­شوند (بديهي است شرکت در آزمون مذکور اين دسته از داوطلبان منوط به کسب حداقل نمرة ارزيابي درون بخشي جهت معرفي به آزمون گواهينامه مي­باشد). کليه دستياراني که در آزمون گواهينامه تخصصي شرکت مي­نمايند، مي­بايست دفاعيه پايان نامه خود را قبل از معرفي به آزمون گواهينامه تخصصي انجام داده باشند. تبصره9: داشتن مرخصي استحقاقي ذخيره، باعث کاهش طول دوره نخواهد شد. تبصره10: لازم است كليه دستياراني که به صورت مشروط در آزمون گواهينامه تخصصي شرکت مي­نمايند، باقيمانده دوره تحصيلي خود را در مراکز آموزش مربوطه گذرانده و گواهي لازم مبني بر اتمام دوره تحصيلي خود را ارائه نمايند. د-2–مراحل بررسي اعتراضات و اعلام نتايج آزمون كتبي گواهينامه تخصصي ، مشابه آزمون ارتقاء مي باشد. هـ - ساير ضوابط و مقررات: هـ–1 -  آزمون كتبي ساليانه ارتقاء - گواهينامه تخصصي در كليه رشته هاي تخصصي داراي يك دفترچه واحد با 150 (يكصد و پنجاه) سئوال مي باشد. هـ- 2 – نمره آزمون كتبي ارتقاء ساليانه دستياران در كليه رشته هاي تخصصي مي بايست بر مبناي 90 نمره محاسبه گرديده و با منظور نمودن نمرات مكتسبه دستياران در آزمونهاي كتبي دوره­اي (بر مبناي 60 نمره) نهايتاً نمره آزمون كتبي بر مبناي 150 نمره به اين دبيرخانه اعلام گردد. هـ – 3 – نمره آزمون كتبي گواهينامه تخصصي دستياران رشته هاي تخصصي بر مبناي 150 نمره محاسبه مي­گردد. هـ-4 – آزمون دستياران رشته آسيب شناسي صرفا" بصورت Combined (مشترک) انجام مي­شود. تبصره11: آزمون كتبي ارتقاء ساليانه ( بر مبناي 90 نمره ) و گواهينامه تخصصي ( بر مبناي 150 نمره ) دستياران رشته تخصصي آسيب شناسي داراي يك دفترچه واحد با 200 سئوال مي باشد. هـ-5 – آن دسته از فارغ التحصيلان خارج از کشور که پرونده تحصيلي آنان به تائيد كميسيون ارزشيابي مدارک خارجي رشته­هاي تخصصي رسيده و از طريق مرکز خدمات آموزشي وزارت متبوع حداكثر تا تاريخ 16/3/1395 جهت ثبت­نام در آزمون ارتقاء - گواهينامه تخصصي معرفي مي­شوند،  با توجه به مفاد اين دستورالعمل و با معرفي دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي مي­توانند در يکي از دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ( تهران، ايران، شهيدبهشتي، اصفهان، شيراز، مشهد، تبريز، اهواز و يا كرمان) ثبت­نام و در آزمون کتبي شرکت نمايند. هـ– 6 – با توجه به تصميم­ کميسيون هفت نفره منتخب شوراي آموزش پزشكي و تخصصي در تاريخ 9/9/1381 زمان آزمون جهت دستياران جانباز رشته­هاي تخصصي باليني پزشکي، با توجه به وضعيت جسماني و بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه، حداکثر تا 25 درصد مدت زمان معمول قابل افزايش است. هـ-7 – لازم است کليد آزمون ارتقاء - گواهينامه تخصصي سالجاري بلافاصله پس از برگزاري آزمون و با توجه به برنامه زمانبندي مراحل مختلف اجراي آزمون به نحو مقتضي در اختيار دستياران قرار گيرد. و- اطلاعات مورد نياز: و - 1 – اطلاعات لازم جهت درج در سيستم ثبت نام اينترنتي و یا تکمیل فایل excelبه شرح ذيل مي باشد: 1 – مشخصات فردي دستيار 2 – رشته تخصصي 3 – مقطع ارتقاء 4 - نمره ارزيابي درون بخشي و  نمره كتبي دوره اي (در مرحله معرفي دستيار جهت شركت درآزمون مربوطه) 5 –نمره آزمون كتبي ارتقاء – گواهينامه، نمره كل كتبي و نمره كل نهايي  (در مرحله اعلام نتايج آزمونهاي مربوطه) و -2 – بررسي اطلاعات نهايي اعلام وضعيت دستياران در دبيرخانه انجام شده و در صورت لزوم  درخواست رفع نواقص احتمالي در اطلاعات مربوطه اعلام خواهد گرديد.  بديهي است نواقص بايستي در موعد مقرر توسط دانشگاه رفع و به دبيرخانه گزارش گردد. تبصره 12: فرم چكيده ارزيابي درون بخشي، اصل كارنامه­هاي ارزيابي درون بخشي و آزمونهاي كتبي دوره­اي و ساير مدارك در پرونده دستياران باقي مانده و نيازي به ارسال آنها به دبيرخانه نمي­باشد. تبصره 13: مسئوليت كامل اطلاعات اعلام شده به شرح فوق بعهده دانشگاه مربوطه مي­باشد و بعد از اتمام مهلتهاي قانوني فوق­الذكر به هيچ عنوان امكان تغيير در ليست نمرات اعم از درون بخشي و كتبي وجود نخواهد داشت. و -3 – آخرين مهلت ارسال نتايج سي وپنجمين دوره آزمون هاي ارتقاء - گواهينامه تخصصي از طريق سايت اينترنتي http://sanjeshp.ir و از قسمت سيستم دانشگاه و یا ارسال فایل excelتا تاريخ 16/5/1395 مي­باشد. و - 4 – اعلام وضعيت تحصيلي ساير دستياران دوره هاي تخصصي باليني جهت آزمون ارتقاء - گواهينامه تخصصي كه از نظر وضعيت آموزشي از قبيل استفاده از مرخصي ها ، شروع دوره و ... حائز شرايط خاص مي باشند در قسمت ملاحظات درج گردد. و - 5- در ستون ملاحظات، ليست مشخصات موارد مربوطه، از جمله ميهماني، انتقال، (با درج نام دانشگاههاي مبداء و مقصد در خصوص دستياران ميهمان و انتقالي) فارغ التحصيلان خارج از کشور و مرخصي­ها، غيبت اعم از موجه و يا غيرموجه و ... قيد گردد. و - 6- فايل مارك خواني شده پاسخنامه ها حداكثر تا تاريخ 2/5/1395 به آدرس اینترنتی  examqi@behdasht.gov.ir به اين دبيرخانه ارسال گردد. و- 7- فايل  اصل سئوالات به همراه کليد و شناسنامه و نتايج تحليل نهايي، حداكثر تا  تاريخ 9/5/1395 به آدرس اينترنتي examqi@behdasht.gov.ir  ارسال شود. و -8– رسيدگي به اعتراضات و نمرات اعلام شده در مهلت مقرر به عهده دانشگاههاي مربوطه مي­باشد./ح با آرزوي موفقيت براي عموم مسئولين، اساتيد، گروههاي آموزشي و دستياران آن دانشگاه. دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي 1395

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0