جلسه كاريكولوم هاي تخصصي

جلسه كاريكولوم هاي تخصصي

20 2 1394

 نخستين جلسه هم انديشي با مديران محترم و نمايندگان علمي گروه هاي تخصصي و كليه اعضاء هسته مركزي بازنگري،  در خصوص بازنگري كوريكولوم هاي تخصصي در مورخ 16/2/94 از ساعت 8 الي 10 برگزار شد. جلسه با مديريت دكتر فرهمند معاون آموزش تخصصي و فوق تخصصي برگزار و ايشان گزارشي كامل از چگونگي بازنگري كوريكولوم هاي تخصصي ارائه دادند. و پس از اظهار نظرهاي مختلف شركت كنندگان، كليه گروهها نماينده علمي خود را به منظور پيگيري و ساير اقدامات در اين خصوص معرفي نمودند. در ادامه گروهها ، به سه دسته گروههاي اسمي تقسيم و مقرر شد جلسات به صورت مجزا در تاريخ 23/2/94 و 30/2/94 و6/3/94 برگزار گردد.  

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0