جلسه نامينال گروه با نماينده هاي 8 گروه واعضاء هسته مركزي بازنگري

جلسه نامينال گروه با نماينده هاي 8 گروه واعضاء هسته مركزي بازنگري

29 2 1394

اولين جلسه نامينال گروه با نماينده هاي 8 گروه و اعضاء‌ هسته مركزي بازنگري،  در خصوص بازنگري كوريكولوم هاي تخصصي در مورخ 23/2/94 از ساعت 8 الي 13 برگزار شد. جلسه با مديريت دكتر ملكان راد عضو كميته فوق برگزار و ايشان گزارشي كامل از ضرورت و چگونگي بازنگري كوريكولوم هاي تخصصي ارائه دادند.- در ادامه پس از ارائه نظرات ، تجزيه وتحليل و تبادل نظرهاي مختلف در نهايت حيطه هاي پيشنهادي ثبت و پس از اصلاحات جهت استفاده نهايي جمع آوري گرديدند.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0