جلسه ارزشيابي دروني برنامه هاي آموزشي

جلسه ارزشيابي دروني برنامه هاي آموزشي

3 8 1394

    جلسه ارزشيابي دروني برنامه هاي آموزشي با حضور نمايندگان ارزشيابي گروههاي آموزشي باليني درروز دوشنبه مورخ 4/8/94 ازساعت 8:30 الي 10 صبح درسالن شوراي آموزش پزشكي برگزارمي گردد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0