تقسيم دستياران جديد الورود رشته راديولوژي روز چهارشنبه 7/7/95 ساعت 30/8 دردفترگروه راديولوژي

تقسيم دستياران جديد الورود رشته راديولوژي روز چهارشنبه 7/7/95 ساعت 30/8 دردفترگروه راديولوژي

4 7 1395

بدينوسيله به اطلاع ميرساند روز تقسيم دستياران جديدالورود رشته راديولوژی چهارشنبه 7/7/95 ساعت 30/8 دردفتر گروه راديولوژی واقع در مرکزتصويربرداری    بيمارستان امام خمينی (ره) خواهد بود .مراتب جهت اطلاع حضورتان ارسال ميگردد.  كليه پذيرفته شدگان با دردست داشتن كارنامه پذيرش جهت تقسيم به دفترگروه مربوطه مراجعه نمايند.   شماره تماس : 66581577

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0