تقسيم دستياران جديد الورود رشته راديولوژي روز چهارشنبه 7/7/95 ساعت 30/8 دردفترگروه راديولوژي

تقسيم دستياران جديد الورود رشته راديولوژي روز چهارشنبه 7/7/95 ساعت 30/8 دردفترگروه راديولوژي

4 مهر 1395

بدينوسيله به اطلاع ميرساند روز تقسيم دستياران جديدالورود رشته راديولوژی چهارشنبه 7/7/95 ساعت 30/8 دردفتر گروه راديولوژی واقع در مرکزتصويربرداری    بيمارستان امام خمينی (ره) خواهد بود .مراتب جهت اطلاع حضورتان ارسال ميگردد.  كليه پذيرفته شدگان با دردست داشتن كارنامه پذيرش جهت تقسيم به دفترگروه مربوطه مراجعه نمايند.   شماره تماس : 66581577


منبع:معاونت آموزش تخصص و فوق تخصصی

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0