برنامه فو ق تخصص

برنامه فو ق تخصص

1 7 1397

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
ساعتسخنرانموضوع
30/8-20/8قرآن و سرود
50/8-30/8آقای دکتر علی اکبر زینالو
مدیر محترم گروه کودکان دانشگاه
خوش آمدگویی و بیان نظرات
15/9-50/8آقای دکتر رضا شروین بدو
رئیس محترم بیمارستان مرکز طبی کودکان
معرفی بیمارستان و خواسته ها
45/9-15/9معرفی دستیاران فوق تخصصی(رشته و سابقه قبلی دانشگاه و محل تحصیل و ... ) 
10-45/9آقای دکتر بابک ساعدی
معاون محترم آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی
مسائل مهم آموزشی دورۀ فلوشیپی
30/10-10استراحت و پذیرایی
11-30/10آقای دکتر اصغر آقامحمدی
معاون محترم پژوهشی گروه کودکان
الزامات پژوهشی
30/11-11آقای دکتر مسعود موحدی
معاون محترم آموزشی بیمارستان مرکز طبی کودکان
 مبانی آموزشی
12-30/11آقای دکتر فرهود توتونچیان
معاون محترم درمان بیمارستان
الزامات درمان و پزشکی قانونی
40/12-12خانم دکتر فاطمه السادات نیری
مدیر محترم گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی
مبانی اخلاق پزشکی
40/12نماز و ناهار

 
 

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0