بدينوسيله زمان و مكان معارفه و تقسيم دستياران رشته پزشكي قانوني (ورودي 95) بشرح ذيل اعلام مي¬گردد :

بدينوسيله زمان و مكان معارفه و تقسيم دستياران رشته پزشكي قانوني (ورودي 95) بشرح ذيل اعلام مي¬گردد :

6 7 1395

بدينوسيله زمان و مكان معارفه و تقسيم دستياران رشته پزشكي قانوني (ورودي 95) بشرح ذيل اعلام مي­گردد :   زمان  : يكشنبه مورخ 11/7/95  راس ساعت 11 مكان : ساختمان اصلي دانشكده- طبقه دوم- گروه پزشكي قانوني   شماره تماس: 66405588

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0