بدينوسيله زمان و مكان معارفه و تقسيم دستياران رشته طب¬كار (ورودي 95) بشرح ذيل اعلام مي¬گردد :

بدينوسيله زمان و مكان معارفه و تقسيم دستياران رشته طب¬كار (ورودي 95) بشرح ذيل اعلام مي¬گردد :

5 7 1395

بدينوسيله زمان و مكان معارفه و تقسيم دستياران رشته طب­كار (ورودي 95) بشرح ذيل اعلام مي­گردد : زمان  : شنبه مورخ 10/7/95  راس ساعت 14 مكان : ساختمان اصلي دانشكده- طبقه دوم- گروه طب­كار   شماره تماس : 64053271

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0