معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که بسیاری از ایشان هم اکنوندر کشور و در بسیاری از دانشگاههای سراسر جهان،

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
7 مهر 1395
تقسيم بندي دستياران رشته پزشكي اجتماعي روزشنبه 10/7/95 ساعت 8 صبح
7 مهر 1395
ثبت نام حضوري دستياران تخصصي  - فوري ومهم تغييرزمان ثبت نام حضوري دستياران تخصصي
6 مهر 1395
مراسم معارفه دستياران جديدالورود و تقدير از دستياران برتر در دانشكده پزشكي برگزار مي شود
6 مهر 1395
جدول اسامي وتلفن هاي مديرگروه ها
6 مهر 1395
بدينوسيله زمان و مكان معارفه و تقسيم دستياران رشته پزشكي قانوني (ورودي 95) بشرح ذيل اعلام مي¬گردد :
5 مهر 1395
بدينوسيله زمان و مكان معارفه و تقسيم دستياران رشته طب¬كار (ورودي 95) بشرح ذيل اعلام مي¬گردد :
5 مهر 1395
اعلام تاريخ ومكان دستياران رشته چشم پزشكي
4 مهر 1395
كليه پذيرفته شدگان رشته پوست دربيمارستان رازي جهت تقسيم بندي لازم است روز يكشنبه مورخ 11/7/95 ساعت 7 صبح به واحد آموزش بيمارستان مراجعه نمايند.

كليه پذيرفته شدگان رشته پوست دربيمارستان رازي جهت تقسيم بندي لازم است روز يكشنبه مورخ 11/7/95 ساعت 7 صبح به واحد آموزش بيمارستان مراجعه نمايند.

كليه پذيرفته شدگان رشته پوست دربيمارستان رازي جهت تقسيم بندي لازم است روز يكشنبه مورخ 11/7/95 ساعت 7 صبح به واحد آموزش بيمارستان مراجعه نمايند.

4 مهر 1395
جلسه تقسيم بندي دستياران جديد الورود رشته طب اورژانس
4 مهر 1395
   دستياران رشته تخصصي كودكان لازم است از مورخ 10/7/95 ساعت 30/7 صبح لازم است به دفترگروه كودكان دربيمارستان مركزطبي مراجعه نمايند.