اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه فیزیولوژی
مدیر دکتر مهدیه فقیهی
معاون آموزشی دکتر علیرضا ایمانی
معاون پژوهشی دکتر منصور کشاورز
آدرس تهران،خیابان انقلاب، خ قدس ،دانشکده پزشکی ، ساختمان شماره 7، گروه آموزشی فیزیولوژِی