اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه فیزیولوژی
مدیر دکتر مهدیه فقیهی
معاون آموزشی دکتر علیرضا ایمانی
معاون پژوهشی دکتر منصور کشاورز
آدرس تهران،خیابان انقلاب، خیابان قدس، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، ساختمان شماره 7، گروه فیزیولوژِی