کارگاه آشنایی با سیستم های ثبت و آنالیز سیگنال های حیاتی پاورلب