اعضای هیات علمی کنونی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 

نام اعضادرجه علمی
زمینه تحقیقاتی
دکتر سید مرتضی کریمیاناستاد
اعتیاد، رفتار، میانجی های عصبی
دکتر مهری کدخداییاستاد فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی کلیه ها
دکتر سید شهاب الدین صدراستادصرع
دکتر منصور کشاورزاستاد  ارگان ایزوله، دیابت، اثر منیزیوم بر ارگان ها
دکتر مهدیه فقیهیاستادفیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی سیستم قلبی عروقی
دکتر فاطمه نبوی زاده
استاد فیزیولوژی دستگاه گوارش، سرطان های دستگاه گوارش، بیماری های کبدی
دکتر محسن پرویزدانشیار حافظه، درد
دکتر علیرضا شعبان زادهدانشیارسکته مغزی
دکتر علیرضا ایمانی
دانشیارفیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی سیستم قلبی عروقی، محرومیت از خواب
دکتر بهجت سیفی
دانشیارنارسایی کلیه، ثبت از عصب سمپاتیک کلیه، مسیر سیگنالینگ H2S
دکتر اسماعیل ریاحی
استادیار بیولوژی اعتیاد
دکتر قربانگل اصحابیاستادیار
سکته مغزی، سیگنالینگ سلولی و ملکولی
دکتر مینا رنجبراناستادیارسیگنالینگ سلولی و ملکولی