اعضای هیات علمی کنونی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 

نام اعضادرجه علمیزمینه تحقیقاتی
دکتر سید مرتضی کریمیاناستاد اعتیاد، رفتار، میانجی های عصبی
دکتر مهری کدخداییاستاد فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی کلیه ها
دکتر سید شهاب الدین صدراستادصرع
دکتر منصور کشاورزاستاد  ارگان ایزوله، دیابت، اثر منیزیوم بر ارگان ها
دکتر مهدیه فقیهیاستادفیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی سیستم قلبی عروقی
دکتر فاطمه نبوی زادهاستاد فیزیولوژی دستگاه گوارش، سرطان های دستگاه گوارش، بیماری های کبدی
دکتر محسن پرویزدانشیار حافظه، درد
دکتر علیرضا ایمانیاستادفیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی سیستم قلبی عروقی، محرومیت از خواب
دکتر بهجت سیفیاستادنارسایی کلیه، ثبت از عصب سمپاتیک کلیه، مسیر سیگنالینگ H2S
دکتر اسماعیل ریاحیاستادیاربیولوژی اعتیاد
دکتر قربانگل اصحابیاستادیارسکته مغزی، سیگنالینگ سلولی و ملکولی
دکتر مینا رنجبراناستادیارشوک گردش خون، سیگنالینگ سلولی و ملکولی
دکتر کامران رخشاناستادیارفیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی سیستم قلبی عروقی