اعضای هیات علمی بازنشسته

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 • دکتر حمید رضا صادقی پور رودسری


 • دکتر فرخ شادان


 • دکتر علی صادقی لویه


 • دکتر پرویز شیروان نیا


 • دکتر پرویز بهزاد


 • دکتر ابوالقاسم پزشکیان


 • دکتر سعید اعتصامی


 • دکتر سید امان اله شفیعی


 • دکتر ناصر گیتی


 • دکتر ابراهیم نعمت اللهی


 • دکتر عبداله شیبانی