ژورنال کلاب
از تاریخ : 1397/03/09
تا تاریخ : 1397/03/09
از ساعت : 8:30
تا ساعت : 8:59

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقاي عبدالغفور سعیدی دانشجوي کارشناسي ارشد در روز چهارشنبه 1397/3/9 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب آقای دکتر کشاورز ارائه مي گردد.