ژورنال کلاب
از تاریخ : 1397/03/02
تا تاریخ : 1397/03/02
از ساعت : 8:30
تا ساعت : 8:59

ژورنال کلاب این هفته گروه فیزیولوژی توسط آقای احمد مصطفی رحیمی دانشجوی کارشناسی ارشد در روز چهارشنبه 1397/3/2 ساعت 8:30 به راهنمایی سرکار خانم دکتر نبوی زاده ارائه می گردد.