اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه طب فیزیکی و توانبخشی
مدیر دکتر عبدالرحمن رستمیان
معاون آموزشی -
معاون پژوهشی -
آدرس -