معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
28 خرداد 1398
سمینار دانشجویان دکترای فارماکولوژی

سمینار دانشجویان دکترای فارماکولوژی

سمینار تحت عنوان: " Toll-like receptors and inflammatory Bowel disease" استاد راهنما: آقای دکتر رشیدیان یکشنبه دوم تیر ماه 1398 ساعت: 10 صبح گروه فارماکولوژی ارائه دهنده: دکتر حسینی

4 دی 1397
جلسه پیش دفاع  دکترای تخصصی فارماکولوژی
11 مهر 1397
جلسه پیش دفاع از پایان نامه

جلسه پیش دفاع از پایان نامه

جلسه پیش دفاع دکترای تخصصی فارماکولوژی عنوان بررسی اثر سیکلوسپورین A و کلسی نورین بر تحمل ناشی از مورفین در مدل in vitro، نقش سیستم ERK و نیتریک اکساید

آرشیو اخبار و مقالات
6 اسفند 1397
تست