اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه فارماکولوژی
مدیر دکتر محمود قاضی خوانساری
معاون آموزشی دکتر فرحناز جزایری
معاون پژوهشی دکتر حامد شفارودی
آدرس تهران،دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده پزشكي، گروه فارماكولوژي، صندوق پستي:784-13145