اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه فارماکولوژی
مدیر دکتر موسی صاحبقرانی
معاون آموزشی -
معاون پژوهشی -
آدرس تهران،دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده پزشكي، گروه فارماكولوژي، صندوق پستي:784-13145