اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه فارماکولوژی
مدیر دکتر محمود قاضی خوانساری
آدرس تهران،دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده پزشكي، گروه فارماكولوژي، صندوق پستي:784-13145