طرح درس دکتری 98-97

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
باسمه تعالی
گروه آموزشی فارماكولوژي
طرح درس (Course plan): روش­های تحقیق در فارماکولوژی (متدولوژی)
 
رشته / گرایش:فارماكولوژي
مقطع تحصیلی:PhD
نوع و تعداد واحد*:2 واحد عملي
پيش نياز / همزمان: 
گروه آموزشي ارائه دهنده:     فارماكولوژي
مسئول درس:آقاي دكتر امیر رشیدیان
مدرس/ مدرسين:دكتر دهپور - دكتر جهانگيري- دکتر رشیدیان- دکتر رضایت-دکتر شفارودی-دکتر پرتو اذر-دکتر عبدی-دکتر زرین دست-دکتر موسوی
توصیف درس: تدريس مقدمات و ملزمات و اصول و لزوم پژوهش
پیامدهای يادگيري:كسب مهارت در انجام پژوهش
اهداف اختصاصي درس:فراگيري بينش پژوهشي و توانائي عرضه طرح­هاي پژوهشي و اصول صحیح پروپوزال نویسی و اجراي آن و نوشتن مقالات تخصصی
روش آموزش:
سه شیوه‌ی (در صورت وجود) غالب ارائه این درس را به ترتیب با 1 (بیشترین زمان) تا 3 ( کمترین زمان)، مشخص نمایید.
سخنرانی و تدریس توسط مدرس سخنرانی توسط دانشجویان پرسش و پاسخ
  یادگیری مبتنی بر تیم (TBL)
  آموزش مجازي
یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL)         
سایر موارد (لطفاً نام ببرید) -------
بحث گروهی
 
 

روش ارزيابي دانشجو:آزمون كتبي- ارزیابی در طول ترم بر اساس ارایه نمونه کار عملی در کلاس درس
روش ارزشيابي درس:نظرسنجي كتبي طبق پرسشنامه مصوب
منابع اصلی درس:كتاب­هاي فارسي و انگليسي: پژوهش و روش­هاي آن+مقالات مربوط
* مشتمل بر: نظري، عملي، نظري- عملي، كارآموزي يا كارورزي به تفكيك تعداد واحدهاي مصوب. (مثال: 2 واحد نظری، 1 واحد عملی)

 
فهرست مباحث (Lesson/Session subjects)
شماره جلسهنام مدرس/ مدرسینعناوین کلی درس در جلسه
1دكتر جهانگيري مقاله نويسي
2دكتر جهانگيريOral presentation
3دكتر دهپور تعميم نتايج حيواني به انساني
4دكتر دهپورجنبه­هاي اخلاقي در تحقيق  1
5دكتر دهپورجنبه هاي اخلاقي در تحقيق2
6دكتر جهانگيريتدوين پايان­نامه
7دكتر جهانگيريPoster presentation
8دكتر جهانگيريبررسي متون
9دكتر جهانگيرياهداف پژوهش
10دكتررشیدیانارائه و تنظيم پروپوزال
11دكتر جهانگيريطرح و تنظيم طرحهاي پژوهشي
12دکتر جهانگیری-دکتر رشیدیانارائه پروپزال نمونه توسط دانشجو
13دکتر جهانگیری-دکتر رشیدیانارائه پروپوزال نمونه توسط دانشجو
 

 
باسمه تعالی
گروه آموزشی فارماکولوژی
طرح درس (Course plan): شیمی درمانی
 
رشته / گرایش:فارماکولوژی
مقطع تحصیلی:PhD
نوع و تعداد واحد*:2  واحد نظری
پيش نياز / همزمان:ندارد
گروه آموزشي ارائه دهنده:     فارماکولوژی
مسئول درس:دکتر حامد شفارودی
مدرس/ مدرسين:دکتر شفارودی، دکتر موسوی-دکترجزایری-دکتر قاضی- دکتر رشیدیان
توصیف درس: مطالعه تاثیر داروهایی که بر باکتری ها، ویروس ها و قارچ ها و سلول های سرطانی تاثیر می گذارند
پیامدهای يادگيري:انواع دارو های ضد میکروبی و ضد سرطان را شناخته و نکات فارماکولوژی مهم در ارتباط با آن ها [ مکانیسم عمل، کاربرد بالینی )به خصوص در دندانپزشکی(، عوارض، تداخالت، احتیاطات مصرف )افراد مسن، اطفال، بارداری-شیردهی، بیماری های خاص(، منع مصرف و ...] را توضیح دهد.
اهداف اختصاصي درس:از اهمیت و ضرورت تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها )به همراه اصول نسخه نویسی( با هدف افزایش کارایی بالینی و کاهش عوارض-تداخالت-مقاومت دارویی آگاه باشد. - از اهمیت و ضرورت مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها با هدف افزایش کارایی بالینی و کاهش عوارض-تداخالت-مقاومت دارویی آگاه باشد.
روش آموزش:
سه شیوه‌ی (در صورت وجود) غالب ارائه این درس را به ترتیب با 1 (بیشترین زمان) تا 3 ( کمترین زمان)، مشخص نمایید.
سخنرانی و تدریس توسط مدرس سخنرانی توسط دانشجویان پرسش و پاسخ
  یادگیری مبتنی بر تیم (TBL)
  آموزش مجازي
یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL)         
سایر موارد (لطفاً نام ببرید) -------
بحث گروهی
 
 

روش ارزيابي دانشجو:آزمون كتبي
روش ارزشيابي درس:نظرسنجي كتبي طبق پرسشنامه مصوب
منابع اصلی درس:Goodman & Gilman’s the pharmacological basis of therapeutics (13th (
* مشتمل بر: نظري، عملي، نظري- عملي، كارآموزي يا كارورزي به تفكيك تعداد واحدهاي مصوب. (مثال: 2 واحد نظری، 1 واحد عملی)

 
فهرست مباحث (Lesson/Session subjects)
شماره جلسهنام مدرس/ مدرسینعناوین کلی درس در جلسه
1دكتر جزايريشيمي درماني بيماريهاي باكتريايي
2دكتر شفاروديآنتي بيو تيكهاي بتا- لاكتام (پني سيلين ها ) بتا- لاكتام1
3دکتر موسویماكروليدها - سمينار
4دكتر شفاروديآنتي بيوتيكها ي بتا -لاكتام (سفالوسپورين ها ) بتا- لاكتام2
5دکتر موسویآمينوگليكوزيدها- سمينار
6دكتر جزايريتتراسايكلين ها و كلرآمفنيكول - سمينار
7دكتر قاضی خوانساریآنتي سپتيك ها و دزانفكتانها
8دكتر جزايريفلوروكينولونها - سمينار
9دكتر شفارودیشيمي درماني بيماريهاي ميكوباكتريال
10دكتر رشیدیانداروهاي ضد كرم
11دکتر موسویداروهای پروتوزوئر
12دكتر قاضی خوانساریشيمي درماني بيماريهاي قارچي
13دكتر قاضی خوانساریشيمي درماني بيماريهاي ويروسي
14دكتر شفارودیشيمي درماني سرطان 1
15دكتر قاضی خوانساریسمينار (بيماريهاي ويروسي)
16دكتر شفارودیشيمي درماني سرطان 2
17دكتر شفارودیشيمي درماني سرطان 3
18دكتر شفارودیسمينار (شيمي درماني سرطان)
 

 
باسمه تعالی
گروه آموزشی فارماکولوژی
طرح درس (Course plan): ضدعفونی کننده ها و گندزداها
رشته / گرایش:قارچ شناسی پزشکی
مقطع تحصیلی:دکتری تخصصی PhD
نوع و تعداد واحد*:1 واحد نظری
پيش نياز / همزمان:-
گروه آموزشي ارائه دهنده:     فارماکولوژی
مسئول درس:دکتر محمود قاضی خوانساری
مدرس/ مدرسين:دکتر قاضی خوانساری
توصیف درس: بحث در مورد انواع آنتی سپتیک ها و گندزداها
پیامدهای يادگيري:شناخت انواع آنتی سپتیک ها و گندزداها
اهداف اختصاصي درس:شناخت انواع مختلف آنتی سپتیک ها و گندزداها و مقاومت نسبت به آنها
روش آموزش:
سه شیوه‌ی (در صورت وجود) غالب ارائه این درس را به ترتیب با 1 (بیشترین زمان) تا 3 ( کمترین زمان)، مشخص نمایید.
سخنرانی و تدریس توسط مدرس سخنرانی توسط دانشجویان پرسش و پاسخ
  یادگیری مبتنی بر تیم (TBL)
  آموزش مجازي
یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL)         
سایر موارد (لطفاً نام ببرید) -------
بحث گروهی
 
 

روش ارزيابي دانشجو:فعالیت های کلاسی-در پایان دوره ازمون کتبی گرفته میشود
روش ارزشيابي درس:پرسش و پاسخ-آزمون- سمینار دانشجویی
منابع اصلی درس:Basic and clinical pharmacology; Bertram G. Katzung 2009
* مشتمل بر: نظري، عملي، نظري- عملي، كارآموزي يا كارورزي به تفكيك تعداد واحدهاي مصوب. (مثال: 2 واحد نظری، 1 واحد عملی)

 
فهرست مباحث (Lesson/Session subjects)
شماره جلسهنام مدرس/ مدرسینعناوین کلی درس در جلسه
1دكتر قاضيکلیات
2دكتر قاضيآنتی سپتیک ها و گندزداها 1
3دكتر قاضيآنتی سپتیک ها و گندزداها 2
4دكتر قاضيآنتی سپتیک ها و گندزداها 3
5دكتر قاضيآنتی سپتیک ها و گندزداهای جدید
6دكتر قاضيمقاومت نسبت به آنتی سپتیک ها و گندزداها
7دكتر قاضيسمینار
8دكتر قاضيسمینار
 

 
باسمه تعالی
گروه آموزشی فارماکولوژی
طرح درس (Course plan): انگل شناسی
رشته / گرایش:قارچ شناسی پزشکی
مقطع تحصیلی:دکتری تخصصی PhD
نوع و تعداد واحد*:2 واحد نظری
پيش نياز / همزمان:-
گروه آموزشي ارائه دهنده:     فارماکولوژی
مسئول درس:دکتر محمود قاضی خوانساری
مدرس/ مدرسين:دکتر قاضی خوانساری- دکتر جزایری
توصیف درس: مبانی فارماکولوژی- داروهای ضدانگل، ضدکرم و تداخلات دارویی مرتبط
پیامدهای يادگيري:شناخت فارماکودینامیک، فارماکوکینتیک، انواع داروهای موثر بر انگلها، تک یاخته ای و کرم
اهداف اختصاصي درس:شناخت مبانی فارماکولوژی، فارماکولوژی داورهای موثر بر انگلها، تک یاخته ای ها، کرمها
روش آموزش:
سه شیوه‌ی (در صورت وجود) غالب ارائه این درس را به ترتیب با 1 (بیشترین زمان) تا 3 ( کمترین زمان)، مشخص نمایید.
سخنرانی و تدریس توسط مدرس سخنرانی توسط دانشجویان پرسش و پاسخ
  یادگیری مبتنی بر تیم (TBL)
  آموزش مجازي
یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL)         
سایر موارد (لطفاً نام ببرید) -------
بحث گروهی
 
 

روش ارزيابي دانشجو:فعالیت های کلاسی-در پایان دوره ازمون کتبی گرفته میشود
روش ارزشيابي درس:پرسش و پاسخ-آزمون- سمینار دانشجویی
منابع اصلی درس:Basic and clinical pharmacology; Bertram G. Katzung 2009
* مشتمل بر: نظري، عملي، نظري- عملي، كارآموزي يا كارورزي به تفكيك تعداد واحدهاي مصوب. (مثال: 2 واحد نظری، 1 واحد عملی)

 
فهرست مباحث (Lesson/Session subjects)
شماره جلسهنام مدرس/ مدرسینعناوین کلی درس در جلسه
1دکتر جزایریمبانی فارماكولوژي- اصول فارماكوكينتيك- اشکال داروها
2دکتر جزایریاصول فارماکودینامیک
3دكتر قاضيکلیات شیمی درمانی
4دكتر قاضيکلیات شیمی درمانی داروهای ضد انگل
5دكتر قاضيداروهاي موثر بر تك ياخته­ها (1)
6دكتر قاضيداروهاي موثر بر تك ياخته­ها (2)
7دكتر قاضيداروهاي ضد كرم (1)
8دكتر قاضيداروهاي ضد كرم (2)
9دكتر قاضيرژیم غذایی در درمان دارویی ضد انگلی
10دكتر قاضيفارماکولوژی داورهاي موثر بر اكتوپارازيت­ها
11دكتر قاضيداروهاي گياهي مورد استفاده در درمان آلودگی­های انگلي
12دكتر قاضيتداخلات دارویی
13دكتر قاضيسمینار دانشجویی (1)
14دكتر قاضيسمینار دانشجویی (2)
 

 
باسمه تعالی
گروه آموزشی فارماکولوژی
طرح درس (Course plan): داروهاي ضد قارچي و مكانيسم آن
رشته / گرایش:قارچ شناسی پزشکی
مقطع تحصیلی:دکتری تخصصی PhD
نوع و تعداد واحد*:2 واحد نظری
پيش نياز / همزمان:-
گروه آموزشي ارائه دهنده:     فارماکولوژی
مسئول درس:دکتر محمود قاضی خوانساری
مدرس/ مدرسين:دکتر قاضی خوانساری- دکتر جزایری
توصیف درس: کلیات فارماکولوژی- انواع داروهای ضدقارچ و مکانیسم عملکرد آنها، آفت کشهای ضدقارچ و مسمومیت با قارچها
پیامدهای يادگيري:شناخت فارماکودینامیک، فارماکوکینتیک، انواع داروهای موثر بر قارچ و مکانیسم عمل آنها، داروهای جدید ضدقارچ، مکانیسم مقاومت داروهای ضدقارچ، قارچ کشها و مسمومیت با قارچها
اهداف اختصاصي درس:شناخت مبانی فارماکولوژی، فارماکولوژی داروهای ضدقارچ، مکانیسم عملکرد داروهای ضدقارچ، مکانیسم مقاومت داروهای ضد قارچ، آفت کشهای ضد قارچ و مسمومیت با قارچها
روش آموزش:
سه شیوه‌ی (در صورت وجود) غالب ارائه این درس را به ترتیب با 1 (بیشترین زمان) تا 3 ( کمترین زمان)، مشخص نمایید.
سخنرانی و تدریس توسط مدرس سخنرانی توسط دانشجویان پرسش و پاسخ
  یادگیری مبتنی بر تیم (TBL)
  آموزش مجازي
یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL)         
سایر موارد (لطفاً نام ببرید) -------
بحث گروهی
 
 

روش ارزيابي دانشجو:فعالیت های کلاسی-در پایان دوره ازمون کتبی گرفته میشود
روش ارزشيابي درس:پرسش و پاسخ-آزمون- سمینار دانشجویی
منابع اصلی درس:Basic and clinical pharmacology; Bertram G. Katzung 2009
* مشتمل بر: نظري، عملي، نظري- عملي، كارآموزي يا كارورزي به تفكيك تعداد واحدهاي مصوب. (مثال: 2 واحد نظری، 1 واحد عملی)

 
فهرست مباحث (Lesson/Session subjects)
شماره جلسهنام مدرس/ مدرسینعناوین کلی درس در جلسه
1دکتر جزایریمبانی فارماكولوژي- اصول فارماكوكينتيك- اشکال داروها
2دکتر جزایریاصول فارماكوديناميك
3دكتر قاضيكليات شيمي درماني
4دكتر قاضيكليات داروهاي ضد قارچ
5دكتر قاضيداروهاي پلي اين
6دكتر قاضيايميدازولها (1)
7دكتر قاضيايميدازولها (2)
8دكتر قاضيداروهاي جديد ضد قارچ
9دكتر قاضيداروهاي ضد قارچي موضعي
10دكتر قاضيمتابوليتها : فلوسيتوزين
11دكتر قاضيمهار كننده­هاي سنتز گلوكاكون
12دكتر قاضيمكانيسمها مقاومت به داروهاي ضد قارچ
13دكتر قاضيآفت كش­هاي قارچ كش
14دكتر قاضيمسموميت بامايكوتوكسين ها
15دكتر قاضيسمینار
16دكتر قاضيسمینار
 

 
باسمه تعالی
گروه آموزشی دندانپزشکی
طرح درس (Course plan): فارماکولوژی
رشته / گرایش:پروتز دندانی-اندودنتیکس
مقطع تحصیلی:دکترای تخصصی
نوع و تعداد واحد*:5/0
پيش نياز / همزمان:ندارد
گروه آموزشي ارائه دهنده:     فارماکولوژی
مسئول درس:دکتر شفارودی
مدرس/ مدرسين:دکتر شفارودی
توصیف درس: داروشناسی به بررسی تاثیر داروها بر سیستم های بیولوژیک می پردازد. داروها ترکیباتی هستند که جهت تشخیص، پیشگیری بیماری ها و یاجبران کمبود مورد استفاده قرار      می گیرند
پیامدهای يادگيري:از اهمیت و ضرورت دانش فارماکولوژی در دندانپزشکی مرتبط به رشته تخصصی آگاه باشد- از اهمیت و ضرورت تجویز منطقی داروها بطور کلی و به خصوص در رشته اندودنتیکس و پروتز آگاه باشد- از اهمیت و ضرورت مصرف منطقی داروها بطور کلی و به خصوص داروهای مرتبط با دندانپزشکی با توجه به رشته تخصصی آگاه باشد
اهداف اختصاصي درس:آشنایی با اشکال دارویی-مکانیسم عمل-کاربرد های بالینی-عوارض جانبی داروهای مختلف
روش آموزش:
سه شیوه‌ی (در صورت وجود) غالب ارائه این درس را به ترتیب با 1 (بیشترین زمان) تا 3 ( کمترین زمان)، مشخص نمایید.
سخنرانی و تدریس توسط مدرس سخنرانی توسط دانشجویان پرسش و پاسخ
  یادگیری مبتنی بر تیم (TBL)
  آموزش مجازي
یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL)         
سایر موارد (لطفاً نام ببرید) -------
بحث گروهی
 
 

روش ارزيابي دانشجو:آزمون كتبي
روش ارزشيابي درس:نظرسنجي كتبي طبق پرسشنامه مصوب
منابع اصلی درس:Pharmacology and Therapeutics for Dentistry,7th Edition, 2016  
* مشتمل بر: نظري، عملي، نظري- عملي، كارآموزي يا كارورزي به تفكيك تعداد واحدهاي مصوب. (مثال: 2 واحد نظری، 1 واحد عملی)

 
فهرست مباحث (Lesson/Session subjects)
شماره جلسهنام مدرس/ مدرسینعناوین کلی درس در جلسه
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
   
   
 

 
باسمه تعالی
گروه آموزشی فارماکولوژی
طرح درس (Course plan): فارماکولوژی
 
رشته / گرایش:دندانپزشکی تخصصی
مقطع تحصیلی:دکترای تخصصی
نوع و تعداد واحد*:رشته پروتزهای دندانی و اندودانتیکس 5/0 واحد نظری-رشته جراحی دهان و فک و صورت 30ساعت نظری-رشته پریودانتیکس 2 واحدنظری
پيش نياز / همزمان: 
گروه آموزشي ارائه دهنده:     فارماکولوژی
مسئول درس:دکتر حامد شفارودی
مدرس/ مدرسين:دکتر شفارودی- دکتر دهپور- دکتر جزایری-دکترجهانگیری-دکترموسوی-دکترقاضی-دکتررشیدیان
توصیف درس:  بررسی تاثیر داروها بر سیستم بیولوژیک فارماکولوژی نام دارد
پیامدهای يادگيري:از اهمیت و ضرورت دانش فارماکولوژی در دندانپزشکی آگاه باشد- از اهمیت و ضرورت تجویز منطقی داروها بطور کلی و به خصوص در دندانپزشکی آگاه باشد- از اهمیت و ضرورت مصرف منطقی داروها بطور کلی و به خصوص داروهای مرتبط با دندانپزشکی با توجه به رشتع تخصصی آگاه باشد
اهداف اختصاصي درس:آشنایی با اشکال دارویی-مکانیسم عمل-کاربرد های بالینی-عوارض جانبی داروهای مختلف
روش آموزش:
سه شیوه‌ی (در صورت وجود) غالب ارائه این درس را به ترتیب با 1 (بیشترین زمان) تا 3 ( کمترین زمان)، مشخص نمایید.
سخنرانی و تدریس توسط مدرس سخنرانی توسط دانشجویان پرسش و پاسخ
  یادگیری مبتنی بر تیم (TBL)
  آموزش مجازي
یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL)         
سایر موارد (لطفاً نام ببرید) -------
بحث گروهی
 
 

روش ارزيابي دانشجو:آزمون كتبي
روش ارزشيابي درس:نظرسنجي كتبي طبق پرسشنامه مصوب
منابع اصلی درس:Basic & Clinical Pharmacology (Katzung 2015)
* مشتمل بر: نظري، عملي، نظري- عملي، كارآموزي يا كارورزي به تفكيك تعداد واحدهاي مصوب. (مثال: 2 واحد نظری، 1 واحد عملی)

 
فهرست مباحث (Lesson/Session subjects)
شماره جلسهنام مدرس/ مدرسینعناوین کلی درس در جلسه
1دكتر جزايريكليات فارماكوكينتيك- مصرف داروها در بارداري و شيردهي
2دكتر دهپوركليات فارماكودينامي
3آقاي دكترشفاروديداروهاي موثر بر سيستم اعصاب خودكار
4آقاي دكتر رشیدیانداروهاي موثر برسيستم اعصاب
(آرام بخش،ضد تشنج، روان گردان ها،ضدافسردگي )
5آقاي دكتر جهانگيريداروهاي بيهوشي و فوريت هاي دندانپزشكي
6خانم دکتر موسویآنتي بيوتيكها ( ضد ميكروب ، ضد قارچ)
7آقاي دكتر قاضيضد عفوني كنندها ضد ويروس ها
8آقاي دكتر رشیدیانبيحس كننده هاي موضعي
9آقاي دكتر دهپورداروهاي ضد التهاب استروئيدي و غيراستروئيدي
10آقاي دكتر دهپورتعديل كننده هاي سيستم ايمني
11آقاي دكترشفارودياصول نسخه نويسي و تداخل دارويي
12آقاي دكتر جهانگيريداروهاي موثر بر هموستاز كلسيم- ديابت
13آقاي دكتر جهانگيريداروها ضد فشار خون داروهاي موثر بر انعقاد
14آقاي دكتر جهانگيريداروهاي مورد استفاده در CHF داروهاي ضد آنژين صدري
15آقاي دكترشفاروديشيمي درماني سرطان ها
16خانم دکتر موسویداروهاي ضد درد مخدر
17آقاي دكتر دهپورداروهاي موثر بر دستگاه گوارش آنتي هيستامين­ها
 

 
باسمه تعالی
گروه آموزشی فارماکولوژی
طرح درس (Course plan): فارماکولوژی پیشرفته سیستم اعصاب مرکزی و محیطی
رشته / گرایش:فارماکولوژی
مقطع تحصیلی:PhD
نوع و تعداد واحد*:3 واحد نظری
پيش نياز / همزمان: 
گروه آموزشي ارائه دهنده:     فارماکولوژِی- دانشکده پزشکی
مسئول درس:دکتر سید مهدی رضایت
مدرس/ مدرسين:دکتررضایت-دکترزرین دست- دکترشفارودی
توصیف درس: آشنایی با داروهای موثر در اختلالات سیستم عصبی مرکزی با تکیه بر شناخت مسیرها وسیستم های عصبی  و نروترانسمیترهای دخیل
پیامدهای يادگيري:دانشجو باید مکانیسم عمل داروها و بخصوص مسیرها وسیستم های عصبی دخیل در اختلالات CNS فراگیرد
اهداف اختصاصي درس:آشنایی با داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی و محیطی
آشنایی با نوروبیولوژی اعتیاد و سواستعمال مواد
آشنایی با داروهای موثر در اختلالات و بیماری های سیستم عصبی
 
روش آموزش:
سه شیوه‌ی (در صورت وجود) غالب ارائه این درس را به ترتیب با 1 (بیشترین زمان) تا 3 ( کمترین زمان)، مشخص نمایید.
1- سخنرانی و تدریس توسط مدرس3-سخنرانی توسط دانشجویان2-پرسش و پاسخ
  یادگیری مبتنی بر تیم (TBL)
  آموزش مجازي
یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL)         
سایر موارد (لطفاً نام ببرید) -------
4- بحث گروهی
 
 

روش ارزيابي دانشجو:فعالیت های کلاسی و ارایه سمینار-در پایان دوره ازمون کتبی گرفته میشود
روش ارزشيابي درس:پرسش و پاسخ-آزمون
منابع اصلی درس:کتاب فارماکولوژی گودمن گیل من
* مشتمل بر: نظري، عملي، نظري- عملي، كارآموزي يا كارورزي به تفكيك تعداد واحدهاي مصوب. (مثال: 2 واحد نظری، 1 واحد عملی)

 
فهرست مباحث (Lesson/Session subjects)
شماره جلسهنام مدرس/ مدرسینعناوین کلی درس در جلسه
1دكتر زرين دستمقدمه اي بر فارماكولوژي CNS
2دكتر زرين دستنوروترانسميترهاو رفتار
3دكتر زرين دستسيستمهاي عصبي دوپاميني
4دكتررضايتدخالت نور و ترانسيميترها در درد
5دكتر زرين دستدخالت نورو ترانسميترهادرحافظه و يادگيري
6دكتررضايتسوء استعمال داروها
7دكتر زرين دستداروهاي آرام بخش-داروهاي ضد اضطراب
8دكتر رضايت (دكترموسوي)داروهاي ضد پاركينسون- بيماريهاي نورودژنراتيو
9دكتر زرين دستداروهاي ضد سايكوز
10دکتر شفارودیآلزایمر
11دكتر زرين دستالكل 1- الكل 2
12دکتر شفارودیMS
13دكتر زرين دستسيستم اتونوم
14دکتر شفارودینوروبيولوژي Aggression (سمینار دانشجویی)
15دکتر شفارودینوروبيولوژي PTSD (سمینار دانشجویی)
16دكتر زرين دستداروهاي ضد صرع
17دكتر زرين دستداروهاي ضد افسردگي
18دكتر زرين دستنوروبيولوژي اعتياد (1) - نوروبيولوژي اعتياد (2)
19دكتر زرين دستنوروبيولوژي اوتيسم
20دكتر زرين دستنوروبيولوژي ADHD
 
باسمه تعالی
گروه آموزشی فارماکولوژی
طرح درس (Course plan): فارماکولوژی در توانبخشی
رشته / گرایش:فیزیوتراپی
مقطع تحصیلی:PhD
نوع و تعداد واحد*:2 واحد نظری
پيش نياز / همزمان: 
گروه آموزشي ارائه دهنده:     فارماکولوژِی- دانشکده پزشکی
مسئول درس:دکتر سید مهدی رضایت
مدرس/ مدرسين:دکتررضایت-دکترزرین دست- دکترشفارودی- دکتر دهپور- دکتر موسوی- دکتر قاضی- دکتر جهانگیری- دکتر بختیاریان-دکتر رشیدیان
توصیف درس: آشنایی با کلیات فارماکولوژی با تکیه بر داروهای موثر در اختلالات سیستم عصبی مرکزی و اختلالات حرکتی و داروهای ضد درد
پیامدهای يادگيري:دانشجو باید مکانیسم عمل داروها و بخصوص مسیرها وسیستم های عصبی دخیل در اختلالات CNS و اختلالات حرکتی را فراگیرد
اهداف اختصاصي درس:آشنایی با داروهای موثر بر اختلالات حرکتی
آشنایی با داروهای ضد درد
آشنایی با داروهای موثر در اختلالات و بیماری های سیستم عصبی
 
روش آموزش:
سه شیوه‌ی (در صورت وجود) غالب ارائه این درس را به ترتیب با 1 (بیشترین زمان) تا 3 ( کمترین زمان)، مشخص نمایید.
1- سخنرانی و تدریس توسط مدرس3-سخنرانی توسط دانشجویان2-پرسش و پاسخ
  یادگیری مبتنی بر تیم (TBL)
  آموزش مجازي
یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL)         
سایر موارد (لطفاً نام ببرید) -------
4- بحث گروهی
 
 

روش ارزيابي دانشجو:فعالیت های کلاسی و ارایه سمینار-در پایان دوره ازمون کتبی گرفته میشود
روش ارزشيابي درس:پرسش و پاسخ-آزمون
منابع اصلی درس:کتاب فارماکولوژی کاتزونگ و ترور -کتاب گودمن گیل من
* مشتمل بر: نظري، عملي، نظري- عملي، كارآموزي يا كارورزي به تفكيك تعداد واحدهاي مصوب. (مثال: 2 واحد نظری، 1 واحد عملی)

 
فهرست مباحث (Lesson/Session subjects)
شماره جلسهنام مدرس/ مدرسینعناوین کلی درس در جلسه
1دكتر رضايت كليات فارماكولوژي
2دكتر شفارودیكليات سيستم عصبي خودكار
3دكتر شفارودیداروهاي محرك و وقفه دهنده سيستم كلينرژيك
4دكتر شفارودیداروهاي محرك و وقفه دهنده سيستم آدرنرژيك
5دكتر دهپورايكوزانوئيدها و داروهاي مرتبط
6دكتر دهپورداروهای مورد مصرف در آسم و انسداد مزمن ریوی
7دكتر زرين دست مقدمه اي بر فارماكولوژي داروهاي CNS
8دكتر موسویداروهاي ضد صرع
9دكتر بختياريانداروهاي بيحس كننده موضعي و شل كننده عضلاني
10دكتر زرين دستداروهاي ضد پاركينسون و ساير اختلالات حركتي
11دكتر رضايتداروهاي ضد درد اپيوئيدي
12دکتر موسوی  داروهاي خواب آور
13دكتر رشیدیانداروهاي ضد التهاب غير استروئيدي كورتيكوستروئيدها
14دكتر جهانگيريفارماكولوژي دارو ها ي سيستم آندوكرين
15دكتر قاضي ضد عفوني كننده­ها
16دكتر رضايت سمينار
17دكتر قاضيسمينار
 

 
باسمه تعالی
گروه آموزشی فارماكولوژي
طرح درس (Course plan): مسائل تحقيقاتي
رشته / گرایش:فارماكولوژي
مقطع تحصیلی:PhD
نوع و تعداد واحد*:2 واحد عملي
پيش نياز / همزمان: 
گروه آموزشي ارائه دهنده:     فارماكولوژي
مسئول درس:آقاي دكتر امیر رشیدیان
مدرس/ مدرسين:دكتر دهپور - دكتر جهانگيري- دکتر رشیدیان
توصیف درس: تدريس مقدمات و ملزمات و اصول و لزوم پژوهش
پیامدهای يادگيري:كسب مهارت در انجام پژوهش
اهداف اختصاصي درس:فراگيري بينش پژوهشي و توانائي عرضه طرح­هاي پژوهشي و اصول صحیح پروپوزال نویسی و اجراي آن و نوشتن مقالات تخصصی
روش آموزش:
سه شیوه‌ی (در صورت وجود) غالب ارائه این درس را به ترتیب با 1 (بیشترین زمان) تا 3 ( کمترین زمان)، مشخص نمایید.
سخنرانی و تدریس توسط مدرس سخنرانی توسط دانشجویان پرسش و پاسخ
  یادگیری مبتنی بر تیم (TBL)
  آموزش مجازي
یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL)         
سایر موارد (لطفاً نام ببرید) -------
بحث گروهی
 
 

روش ارزيابي دانشجو:آزمون كتبي- ارزیابی در طول ترم بر اساس ارایه نمونه کار عملی در کلاس درس
روش ارزشيابي درس:نظرسنجي كتبي طبق پرسشنامه مصوب
منابع اصلی درس:كتاب­هاي فارسي و انگليسي: پژوهش و روش­هاي آن+مقالات مربوط
* مشتمل بر: نظري، عملي، نظري- عملي، كارآموزي يا كارورزي به تفكيك تعداد واحدهاي مصوب. (مثال: 2 واحد نظری، 1 واحد عملی)

 
فهرست مباحث (Lesson/Session subjects)
شماره جلسهنام مدرس/ مدرسینعناوین کلی درس در جلسه
1دكتر جهانگيري مقاله نويسي
2دكتر جهانگيريOral presentation
3دكتر دهپور تعميم نتايج حيواني به انساني
4دكتر دهپورجنبه­هاي اخلاقي در تحقيق  1
5دكتر دهپورجنبه هاي اخلاقي در تحقيق2
6دكتر جهانگيريتدوين پايان­نامه
7دكتر جهانگيريPoster presentation
8دكتر جهانگيريبررسي متون
9دكتر جهانگيرياهداف پژوهش
10دكتررشیدیانارائه و تنظيم پروپوزال
11دكتر جهانگيريطرح و تنظيم طرحهاي پژوهشي
12دکتر جهانگیری-دکتر رشیدیانارائه پروپزال نمونه توسط دانشجو
13دکتر جهانگیری-دکتر رشیدیانارائه پروپوزال نمونه توسط دانشجو