طرح درس ارشد 98-97

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 
باسمه تعالی
گروه آموزشی فارماكولوژي
طرح درس (Course plan): اصول و مبانی روش تحقیق پیشرفته
رشته / گرایش:سم شناسی
مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد
نوع و تعداد واحد*:2 واحد نظری
پيش نياز / همزمان: 
گروه آموزشي ارائه دهنده:     فارماكولوژي
مسئول درس:آقاي دكتر امیر رشیدیان
مدرس/ مدرسين:دكتر جهانگيري- دکتر رشیدیان
توصیف درس: تدريس مقدمات و ملزمات و اصول و لزوم پژوهش
پیامدهای يادگيري:كسب مهارت در انجام پژوهش و نگارش حاصل پژوهش
اهداف اختصاصي درس:فراگيري بينش پژوهشي و توانائي عرضه طرح­هاي پژوهشي و اصول صحیح پروپوزال نویسی و اجراي آن و نوشتن مقالات تخصصی
روش آموزش:
سه شیوه‌ی (در صورت وجود) غالب ارائه این درس را به ترتیب با 1 (بیشترین زمان) تا 3 ( کمترین زمان)، مشخص نمایید.
سخنرانی و تدریس توسط مدرس سخنرانی توسط دانشجویان پرسش و پاسخ
  یادگیری مبتنی بر تیم (TBL)
  آموزش مجازي
یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL)         
سایر موارد (لطفاً نام ببرید) -------
بحث گروهی
 
 
روش ارزيابي دانشجو:آزمون كتبي- ارزیابی در طول ترم بر اساس ارایه نمونه پروپوزال در کلاس درس
روش ارزشيابي درس:نظرسنجي كتبي طبق پرسشنامه مصوب
منابع اصلی درس:كتاب­هاي فارسي و انگليسي: پژوهش و روش­هاي آن+مقالات مربوط
* مشتمل بر: نظري، عملي، نظري- عملي، كارآموزي يا كارورزي به تفكيك تعداد واحدهاي مصوب. (مثال: 2 واحد نظری، 1 واحد عملی)

 
فهرست مباحث (Lesson/Session subjects)
شماره جلسهنام مدرس/ مدرسینعناوین کلی درس در جلسه
1دكتر جهانگيريمقاله نويسي
2دكتر جهانگيريOral presentation
3دكتر جهانگيريPoster presentation
4دكتر جهانگيريبررسي متون
5دكتر جهانگيرياهداف پژوهش
6دكتر جهانگيريتدوين پايان­نامه
7دکتر رشیدیانارائه و تنظيم پروپوزال
8دکتر رشیدیانطرح و تنظيم طرحهاي پژوهشي
9دکتر رشیدیانتعمیم نتایج حیوانی به انسانی
10دكتررشیدیانجنبه های اخلاق در تحقیق 1
11دکتر رشیدیانجنبه های اخلاق در تحقیق 2
12دکتر رشیدیانارائه پروپزال نمونه توسط دانشجو
 

 
باسمه تعالی
گروه آموزشی فارماكولوژي
طرح درس (Course plan): داروشناسی
رشته / گرایش:پرستاری مراقبت های ویژه
مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد
نوع و تعداد واحد*:1 واحد نظری
پيش نياز / همزمان: 
گروه آموزشي ارائه دهنده:     فارماكولوژي
مسئول درس:آقاي دكتر امیر رشیدیان
مدرس/ مدرسين:دكتر جهانگيري- دکتر رشیدیان- دکتر قاضی- دکتر بختیاریان- دکتر شفارودی- دکتر جزایری- دکتر موسوی
توصیف درس: تدريس اصول کلی و جزئی داروشناسی
پیامدهای يادگيري:كسب مهارت در شناخت اصول کلی و جزئی داروشناسی
اهداف اختصاصي درس:فراگيري مکانیسم عمل، عوارض جانبی، تداخلات دارویی و کاربردهای بالینی داروها
روش آموزش:
سه شیوه‌ی (در صورت وجود) غالب ارائه این درس را به ترتیب با 1 (بیشترین زمان) تا 3 ( کمترین زمان)، مشخص نمایید.
سخنرانی و تدریس توسط مدرس سخنرانی توسط دانشجویان پرسش و پاسخ
  یادگیری مبتنی بر تیم (TBL)
  آموزش مجازي
یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL)         
سایر موارد (لطفاً نام ببرید) -------
بحث گروهی
 
 
روش ارزيابي دانشجو:آزمون كتبي
روش ارزشيابي درس:نظرسنجي كتبي طبق پرسشنامه مصوب
منابع اصلی درس:كتاب­هاي فارسي و انگليسي: پژوهش و روش­هاي آن+مقالات مربوط
* مشتمل بر: نظري، عملي، نظري- عملي، كارآموزي يا كارورزي به تفكيك تعداد واحدهاي مصوب. (مثال: 2 واحد نظری، 1 واحد عملی)

 
فهرست مباحث (Lesson/Session subjects)
شماره جلسهنام مدرس/ مدرسینعناوین کلی درس در جلسه
1دكتر رشیدیان كليات فارماكولوژي و فارماكوديناميك
2دكتر جزایریفارماكوكينتيك
3دكتر شفارودیتداخلات دارويي-عوارض دارويي
4دكتر بختیاریاندارو هاي هوشبر و بي­حس كننده عمومي
5دكترموسویداروهاي ضد درد اپيوئيدي
6دكترجهانگیریدارو درماني در نارسايي قلبي و فشارخون
7دكتر قاضیدارو درماني در نارسايي تنفسي
8دكتر رشیدیانبررسي متون داروهاي مؤثر بر سيستم عصبي– ضد تشنج­ها – خواب آورها و ضد اضطرابها
 

 
باسمه تعالی
گروه آموزشی فارماکولوژی
طرح درس (Course plan): داروشناسی سالمندی و فراورده های مکمل
رشته / گرایش:پرستاری-سالمندی و فراورده های مکمل
مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد
نوع و تعداد واحد*:1 واحد نظری
پيش نياز / همزمان: 
گروه آموزشي ارائه دهنده:     فارماکولوژِی- دانشکده پزشکی
مسئول درس:دکتر سیده الهه موسوی
مدرس/ مدرسين:دکترموسوی-دکتر رشیدیان-دکترجزایری- دکترشفارودی- دکترقاضی-دکتر جهانگیری
توصیف درس: آشنایی با کلیات داروشناسی با تکیه بر داروهای مورد مصرف در سالمندان، نحوه استفاده وتداخلات و پاسخ های دارویی در این گروه سنی
پیامدهای يادگيري:دانشجو باید با مکانیسم عمل و بخصوص عوارض و موارد خاص مصرف داروها و مکمل هایی که در سنین سالمندی استفاده میشوند آشنا گردد
اهداف اختصاصي درس:آشنایی با داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی
آشنایی با داروهای موثر بر سیستم قلبی و عروقی
آشنایی با داروهای موثر در نارسایی کلیه و اختلالات گوارشی
آشنایی با تداخلات و عوارض دارویی
روش آموزش:
سه شیوه‌ی (در صورت وجود) غالب ارائه این درس را به ترتیب با 1 (بیشترین زمان) تا 3 ( کمترین زمان)، مشخص نمایید.
1- سخنرانی و تدریس توسط مدرس3-سخنرانی توسط دانشجویان2-پرسش و پاسخ
  یادگیری مبتنی بر تیم (TBL)
  آموزش مجازي
یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL)         
سایر موارد (لطفاً نام ببرید) -------
بحث گروهی
 
 
روش ارزيابي دانشجو:فعالیت های کلاسی-در پایان دوره ازمون کتبی گرفته میشود
روش ارزشيابي درس:پرسش و پاسخ-آزمون
منابع اصلی درس:کتاب فارماکولوژی کاتزونگ ترور
* مشتمل بر: نظري، عملي، نظري- عملي، كارآموزي يا كارورزي به تفكيك تعداد واحدهاي مصوب. (مثال: 2 واحد نظری، 1 واحد عملی)

 
فهرست مباحث (Lesson/Session subjects)
شماره جلسهنام مدرس/ مدرسینعناوین کلی درس در جلسه
1آقاي دكتر رشيديانفارماكودينامي
2خانم دكتر جزايريفارماكوكينتيك
3آقاي دكتر شفاروديداروهاي سيستم عصبي اتونوم
4 دارو درماني در اختلالات اعصاب مركزي
5آقاي دكتر جهانگيريدارو درماني در نارسايي قلبي و فشارخون
6خانم دكتر موسويداروهاي ضد پاركينسون و آلزايمر
7آقاي دكتر قاضيدارو درماني در نارسايي كليوي-نارسايي تنفسي
8آقاي دكتر رشيديانداروهاي موثر بر هموستاز كلسيم
9 
آقاي دكتر شفارودی
 
داروهاي موثر بر دستگاه گوارش
10خانم دكتر موسويتداخلات دارويي
11 
خانم دكتر موسوي
تغييرات فردي در پاسخ­هاي دارويي
12 عوارض دارويي
 

 
باسمه تعالی
گروه آموزشی فارماکولوژی
طرح درس (Course plan): سم شناسی بالینی
رشته / گرایش:سم شناسی
مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد
نوع و تعداد واحد*:2 واحد نظری
پيش نياز / همزمان:ندارد
گروه آموزشي ارائه دهنده:     فارماکولوژی
مسئول درس:دکتر محمود قاضی خوانساری
مدرس/ مدرسين:دکتر قاضی- دکتر رضایت- دکتر جزایری- دکتر شفارودی- دکتر موسوی
توصیف درس: یادگیری روشهای تشخیص و درمان مسمومیتها و کسب توانایی لازم در جهت ارائه آن
پیامدهای يادگيري:شناخت و تشخیص انواع مسمومیتها در کلینیک و راههای درمان آنها
اهداف اختصاصي درس:تشخیص و درمان مسمومیتهای رایج در کلینیک
روش آموزش:
سه شیوه‌ی (در صورت وجود) غالب ارائه این درس را به ترتیب با 1 (بیشترین زمان) تا 3 ( کمترین زمان)، مشخص نمایید.
سخنرانی و تدریس توسط مدرس سخنرانی توسط دانشجویان پرسش و پاسخ
  یادگیری مبتنی بر تیم (TBL)
  آموزش مجازي
یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL)         
سایر موارد (لطفاً نام ببرید) -------
بحث گروهی
 
 
روش ارزيابي دانشجو:پرسش شفاهی- آزمون کتبی
روش ارزشيابي درس:پرسشنامه
منابع اصلی درس:Clinical Management of Poisoning and  Drug Overdose
Medical Toxicology: Diagnosis and Treatment of Human Poisoning
* مشتمل بر: نظري، عملي، نظري- عملي، كارآموزي يا كارورزي به تفكيك تعداد واحدهاي مصوب. (مثال: 2 واحد نظری، 1 واحد عملی)

 
فهرست مباحث (Lesson/Session subjects)
شماره جلسهنام مدرس/ مدرسینعناوین کلی درس در جلسه
1دكتر قاضينحوه برخورد با بيمار مسموم
2دكتر قاضيطرق دفع سم از بدن
3دكتر قاضيپادزهر
4دكتر رضایتاوپیوئیدها
5دكتر جزايريمسكن ها
6دكتر موسویسداتيو ها - هيپنوتيكها
7دكتر موسویآنتي دپرسيون ها
8دكتر قاضيآفت كش ها
9دكتر قاضيگازها
10دكتر رضايتگزيدگي ها
11دكتر رضايتآلودگي هاي گياهي
12دكتر موسویفلزات ( 1 )
13دكتر موسویفلزات ( 2 )
14دكتر رشیدیانآنتي سایكوتيكها
15دكتر شفاروديدترژن ها
16دكتر شفاروديهيدروكربن ها
17دكتر رضايتعوامل شيميايي
 

 
باسمه تعالی
گروه آموزشی  فارماکولوژی
طرح درس (Course plan): فارماکولوژی
رشته / گرایش:فيزيولوژي
مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد
نوع و تعداد واحد*:2 واحد نظري
پيش نياز / همزمان:-
گروه آموزشي ارائه دهنده:     فارماکولوژی
مسئول درس:آقاي دكتر اجتماعي مهر
مدرس/ مدرسين:دکتر دهپور-دکتر زرین دست- دکتر رضایت- دکتر جهانگیری- دکتر اجتماعی مهر- دکتر رشیدیان-دکترجزایری- دکترشفارودی- دکترموسوی
توصیف درس: بحث درباره گروه های دارویی و نمونه های بارز هرگروه شامل-مبانی-اتونوم-CNS-گوارشی-ریوی
پیامدهای يادگيري:شناخت عملکرد داروها-اثرات بالینی-عوارض دارویی
اهداف اختصاصي درس:شناخت کینتیک-دینامیک-کاربرد طبی-عوارض جانبی گروه های مورد بحث
روش آموزش:
سه شیوه‌ی (در صورت وجود) غالب ارائه این درس را به ترتیب با 1 (بیشترین زمان) تا 3 ( کمترین زمان)، مشخص نمایید.
سخنرانی و تدریس توسط مدرس سخنرانی توسط دانشجویان پرسش و پاسخ
  یادگیری مبتنی بر تیم (TBL)
  آموزش مجازي
یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL)         
سایر موارد (لطفاً نام ببرید) -------
بحث گروهی
 
 
روش ارزيابي دانشجو:فعالیت های کلاسی-در پایان دوره ازمون کتبی گرفته میشود
روش ارزشيابي درس:پرسش و پاسخ-آزمون
منابع اصلی درس:کتاب فارماکولوژی کاتزونگ ترور
* مشتمل بر: نظري، عملي، نظري- عملي، كارآموزي يا كارورزي به تفكيك تعداد واحدهاي مصوب. (مثال: 2 واحد نظری، 1 واحد عملی)

 
فهرست مباحث (Lesson/Session subjects)
شماره جلسهنام مدرس/ مدرسینعناوین کلی درس در جلسه
1دكتر دهپورمبانی فارماكولوژي - فارماكوديناميک
2دكتر جزایریفارماكوكينيتك – ارزیابی داروها
3دكتر زرين دست  مقدمه­اي بر فارماكولوژي CNS  -  سداتيو – هيپنوتيكها و الكل 
4دكتر موسویداروهاي ضدپاركينسون - ضدصرع 
5دكتر زرين دست  داروهاي ضد افسردگي و ضد سايكوز 
6دكتر رشیدیانداروهاي بي حس كننده­هاي موضعي، بيهوش كننده­هاي عمومي
7دكتر رضايتاپيوئيدها
8دكتر اجتماعي مهرمقدمه داروشناسی سیستم اتونوم- فعال کنده کولینوسپتور- آنتي كولين استراز- وقفه دهنده كولينوسپتور
9دكتر اجتماعي مهرمقلدها و بلاک کننده های سمپاتیک
10دكتر موسویداروهاي ضد افزايش خون
11دكتر جهانگیریداروهاي آنژين صدري - هيپرليپيدمي
12دكتر جهانگیریداروهاي نارسایی قلبی- ضدآریتمی
13دكتر دهپورهيستامين - سروتونين – پروستاگلاندین ها و سایر ایکوزانوئیدها
14دكتر رشیدیانداروهای مورد مصرف در آسم و انسداد ریوی
15دكتر رضايتداروهای دیابت- تیروئید- کورتیکواستروئیدها
16دكتر دهپورفارماكولوژي داروهاي موثر بر هموستازكلسيم
17دكتر جزایریداروهای موثر بر اختلالات گوارشی
 

 
باسمه تعالی
گروه آموزشی فارماکولوژی
طرح درس (Course plan):  فارماکولوژی در توانبخشی
رشته / گرایش:کاردرمانی
مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد
نوع و تعداد واحد*:2 واحد نظری
پيش نياز / همزمان:-
گروه آموزشي ارائه دهنده:     فارماکولوژی
مسئول درس:دکتر حامد شفارودی
مدرس/ مدرسين:دکتر شفارودی-دکتر دهپور-دکتر جهانگیری-دکتر رضایت- دکتر رشیدیان-دکتر موسوی
توصیف درس: به بررسی تاثیر داروها بر سیستم بیولوژیک می پردازد
پیامدهای يادگيري:از اهمیت و ضرورت دانش فارماکولوژی در توانبخشی آگاه باشد- از اهمیت و ضرورت تجویز منطقی داروها بطور کلی و به خصوص در توانبخشی آگاه باشد. 3 - از اهمیت و ضرورت مصرف منطقی داروها بطور کلی و به خصوص داروهای مرتبط با توانبخشی آگاه باشد
اهداف اختصاصي درس:آشنایی با اشکال دارویی-مکانیسم عمل-کاربرد های بالینی-عوارض جانبی داروهای مختلف
روش آموزش:
سه شیوه‌ی (در صورت وجود) غالب ارائه این درس را به ترتیب با 1 (بیشترین زمان) تا 3 ( کمترین زمان)، مشخص نمایید.
سخنرانی و تدریس توسط مدرس سخنرانی توسط دانشجویان پرسش و پاسخ
  یادگیری مبتنی بر تیم (TBL)
  آموزش مجازي
یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL)         
سایر موارد (لطفاً نام ببرید) -------
بحث گروهی
 
 
روش ارزيابي دانشجو:آزمون كتبي
روش ارزشيابي درس:نظرسنجي كتبي طبق پرسشنامه مصوب
منابع اصلی درس:Pharmacology in Rehabilitation (Charles D Ciccone.5th edition)
* مشتمل بر: نظري، عملي، نظري- عملي، كارآموزي يا كارورزي به تفكيك تعداد واحدهاي مصوب. (مثال: 2 واحد نظری، 1 واحد عملی)

 
فهرست مباحث (Lesson/Session subjects)
شماره جلسهنام مدرس/ مدرسینعناوین کلی درس در جلسه
1دكتر رضایتكليات فارماكولوژي-فارماكوكينتيك - فارماكوديناميك-طبقه بندي عوارض جانبي داروها
2دكتر شفارودیسيستم عصبي اتونوم و داروهاي ان
3دكتر جهانگيريداروهاي ضد آريتمي-داروهاي ضد فشارخون
(شامل تداخلات بتابلاكرها و مسددهاي كانال كلسيم با ورزش)
4دكتر دهپوردارو درماني در بيماري­هاي تنفسي-داروهاي سيستم گوارش
5دكتر رضایتكليات سيستم عصبي مركزي-سداتيو-خواب آورها-الكل
6دكتر رشيديانداروهاي ضد سايكوز-داروهاي ضد تشنج
7دكتر موسویداروهاي بيهوش كننده عمومي و داروهاي شل كننده عضلاني و ضد اسپاسم
8دكتر رشیدیانبي­حس كننده موضعي
9دكترموسويداروهاي ضد افسردگي
10دكتر رضایتدارو درماني در پاركينسون
11دكتر رضایتداروهاي ضد درد اپيوئيدي
12دكتر شفارودیدارو درماني بيماري­هاي (MS و ADHD)
13دكتر شفارودیداروهاي ضد التهاب استروئيدي و غير استروئيدي
14دكتر رشيديانهموستاز كلسيم
15دكتر جهانگيريديابت -هيپوگليسمي(تداخل با ورزش)
16دكتر موسویمكمل­هاي تغذيه­اي و آلزايمر