حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

طرح دروس کارشناسی ارشد سم شناسی
طرح درس سم شناسی نظری
طرح درس سم شناسی عملی طرح درس سم شناسی بالینی


طرح درسسم شناسی نظری:
رشته / گرایش:سم شناسی
مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد
نوع و تعداد واحد*:2 واحد نظری
پيش نياز / همزمان:ندارد
گروه آموزشي ارائه دهنده:     فارماکولوژی
مسئول درس:دکتر محمود قاضی خوانساری
مدرس/ مدرسين:دکتر قاضی- دکتر رضایت- دکتر جزایری- دکتر شفارودی- دکتر موسوی-دکتر عمیدی- دکتر قهرمانی
توصیف درس: آشنایی دانشجویان با مفاهیم کلی سم شناسی و سمیت در ارگانهای مختلف بدن
پیامدهای يادگيري:شناخت اصول کلی سم شناسی و سمیت ارگانهای بدن
اهداف اختصاصي درس:اصول سم شناسی- سمیت ارگانهای مختلف بدن-
روش آموزش:
سه شیوه‌ی (در صورت وجود) غالب ارائه این درس را به ترتیب با 1 (بیشترین زمان) تا 3 ( کمترین زمان)، مشخص نمایید.
سخنرانی و تدریس توسط مدرس سخنرانی توسط دانشجویان پرسش و پاسخ
  یادگیری مبتنی بر تیم (TBL)
  آموزش مجازي
یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL)         
سایر موارد (لطفاً نام ببرید) -------
بحث گروهیروش ارزيابي دانشجو:پرسش شفاهی- آزمون کتبی
روش ارزشيابي درس:پرسشنامه
منابع اصلی درس:Cassarrett and Dull’s Toxicology
Comprehensive Toxicology
Encyclopedia of Toxicology
Modern Toxicology

* مشتمل بر: نظري، عملي، نظري- عملي، كارآموزي يا كارورزي به تفكيك تعداد واحدهاي مصوب. (مثال: 2 واحد نظری، 1 واحد عملی)

 
فهرست مباحث (Lesson/Session subjects)
شماره جلسهنام مدرس/ مدرسینعناوین کلی درس در جلسه
1دكتر قاضيکلیات سم شناسی، انواع سموم، مسموميت ها و تقسيم بندي آنها
2دكتر قاضياستانداردها، قوانين ومقررات مربوط به سموم
3دكتر قاضياصول توكسيكوكنيتيك
4دكتر قاضیسر نوشت سموم در بدن (دفع)
5دكتر رضایتاصول نظارت سميت حاد و تحت مزمن و مزمن
6دكتر موسویسميت كبدي
7دكتر دهپورسميت كليوي
8دكتر قاضيسميت تنفسي و پوستي
9دكتر موسویسميت قلب و عروق
10دكتر رشیدیانسميت خوني
11دكتر شفارودیسميت گوارشي
12دكتر عمیدیسميت جنيني
13دكتر قهرمانیسميت ژنتيكي
14دكتر عمیدیسميت سيستم توليد مثل
15دكتر جزایریسميت غدد
16دكتر موسویسميت عصبي
17دكتر قاضیارزيابي فاكتورهاي خطر آفرين
كاربرد مدلهاي داخل و خارج از بدن