ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

23 8 1394

بسمه تعالی   ارائه ژورنال کلاب با عنوان: Kaempferol identified by zebrafish assay & fine fractionation strategy from dysosma versipellis inhibits angiogenesis through VEGF & FGF pathways.   اساتید راهنما: دکتر اعظم بختیاریان                   دکتر احمدرضا دهپور     ارائه دهنده: راضیه افشارمقدم     زمان و مکان: شنبه 23 آبان 1394. گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران. اتاق شورا ساعت 10 صبح  


منبع:گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0